Saldus novads, Ezeres pagasts, Ezere, Centra iela 4, LV-3891

56° 24' 22.42829196", 22° 21' 38.52428868"

Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra iela 4
Veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzot bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai darba dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā.
Iesaistīt bērnus un jauniešus harmoniskas, sakoptas vides veidošanā un līdzsvarotas attīstības veicināšanā savā pagastā, pilsētā, valstī.
Veicināt bērnu un jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.
Veicināt bērnu un jauniešu valstiskās un nacionālās pašapziņas veidošanos un demokrātijas pamatprincipu apguvi.
Veicināt bērnu un jauniešu izglītības un zināšanu apguvi uzņēmējdarbības pamatos, netradicionālajā lauksaimniecībā, mājsaimniecībā, amatniecībā, novadpētniecībā, tūrismā, kultūrizglītībā, vides apzināšanā un sabiedrisko attiecību veidošanā.
Rosināt un veicināt saturīga brīvā laika organizēšanu bērniem un jauniešiem.
Veicināt bērnu un jauniešu fiziskās un sportiskās aktivitātes.
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra iela 4
1.Piedalīties zivju resursu atražošanas un aizsardzības pasākumos un to nodrošināšanā.
2.Biotopu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un izpēte.
3.Sabiedrības izglītošana minētajos jautājumos. Īpašu vērību pievēršot bērnu un jauniešu izglītošanai, audzināšanai par vides kultūru un aizsardzību.
4.Zivju resursu izpētes un aizsardzības finansēšana un īstenošana Ezeres pagasta teritorijā esošajās ūdenskrātuvēs.
5.Videi draudzīga tūrisma, aktīvās atpūtas, zivsaimniecības un dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas atbalsts un veicināšana.
6.Vietējo un ārvalstu naudas līdzekļu piesaiste minēto pasākumu īstenošanai un atbilstošu projektu finansēšanai.
7.Jauno makšķernieku darbības organizēšana Saldus novada Ezeres pagastā.
8.Makšķerēšanas sacensību organizēšana.
9.Kopā ar novada pašvaldības izpildinstitūcijām kopīga pasākumu plāna izstrādāšana novada teritorijā esošo upju un uz tām izvietoto ūdenskrātuvju apsaimniekošanā un apkārtējās vides labiekārtošanā. Aktīva piedalīšanās izstrādātā plāna realizēšanā dzīvē.
10.Citu ar dabas aizsardzības, zivju resursu pavairošanas, sporta un tūrisma pasākumu un cita veida pilsoniskās sabiedrības attīstīšana.
Telephone
+371 22088757
E-mail
ezeresmk@inbox.lv
Saldus nov., Ezeres pag., Ezere, Centra iela 4
Fonda mērķis ir sniegt mērķtiecīgu un uz sabiedrības interesēm vērstu atbalstu, veicināt vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanu, izkopt vietējās tradīcijas un sekmēt kultūrmantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu Ezeres pagastā un Saldus novadā. Atbalstot projektu īstenošanu izglītībā, kultūrā, mākslā, sportā, literatūrā, sociālajā sfērā un pagasta vēsturē.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution