Rīga, Vienības gatve 45, LV-1004

56° 55' 19.12720044", 24° 5' 17.01394512"

Rīga, Vienības gatve 45
Hospital activities (86.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67064470
+371 80708866
E-mail
info@bkus.lv
Rīga, Vienības gatve 45
Bērnu hospisa izveide visaptverošas veselības aprūpes sniegšanai šim nolūkam izveidotā stacionārā ārstniecības iestādē visas Latvijas bērniem, kas sirgst no neizārstējamām slimībām to termālajās stadijās, kad dzīvildze ir ierobežota un bērniem ar bērnībā gūtiem funkcionēšanas traucējumiem, neatkarīgi no sociālajiem un citiem apstākļiem.
Atbalsts neārstējami slimajiem bērniem un viņu ģimenēm, ievērojot minēto personu emocionālās, garīgās, fiziskās un sociālās vajadzības, bērnu slimības, kā arī sērošanas periodā.
Neārstējami slimo bērnu īpašo tiesību nodrošināšana, ko nosaka "Bērnu tiesību aizsardzības likums", tostarp uz drošību, veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, iespēju iegūt izglītību atbilstoši katra spējām, apgūt kultūras mantojumu un piedalīties tā aizsardzībā, kā arī attīstīt savas jaunrades spējas.
Veselības veicināšanas organizēšana un nodrošināšana veselībpratības pilnveidošanas nolūkā.
Rīga, Vienības gatve 45
Nodibinājuma galvenie mērķi ir:
Veicināt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” sniegto ārstniecības pakalpojumu attīstību, uzlabot to kvalitāti;
Sabiedriskā labuma darbība veselības aprūpes un veselības veicināšanas jomā;
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšana VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pacientiem un viņu tuviniekiem;
Atbalstīt VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” personāla (speciālistu un subspeciālistu) pēcdiploma apmācību un tālāko izglītību;
Veicināt zinātniskos un pētniecības projektus, kā arī sniegt finansiālu atbalstu dažādu ārstniecības pakalpojumu kvalitātes attīstību veicinošu mērķprogrammu īstenošanai;
Īstenot interešu aizstāvības aktivitātes veselības un sociālās aizsardzības jomā;
Īstenot mazaizsargātu un nevienlīdzības riskam pakļautu sabiedrības grupu diskriminācijas novēršanas pasākumus.
Nodibinājuma papildus mērķi ir:
Atbalstīt ar VSIA „Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” darbību saistīto interešu sfēru konferences, seminārus, izstādes, kongresus un citus pasākumus;
Veicināt līdzekļu un citas palīdzības piesaisti augstāk minēto mērķu īstenošanai ziedojumu, subsīdiju, aizņēmumu un citā veidā;
Veicināt sadarbību ar citām iekšzemes un ārvalstu zinātnes, pētniecības, ārstniecības un veselības aizsardzības institūcijām.
Rīga, Vienības gatve 45
Sniegt visaptverošu, tostarp medicīnisko, rehabilitatīvo, psiholoģisko, sociālo, materiālo un cita veida atbalstu:
cilvēkiem, kas sirgst no neizārstējamām slimībām to terminālajās stadijās, kad dzīvildze ir ierobežota, un cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem vai nespēju (turpmāk tekstā - Pacienti), kas tiek aprūpēti hospisos un cita veida stacionārās ārstniecības iestādēs (turpmāk tekstā - Stacionārs), Stacionāru personālam;
pacientu ģimenēm Pacienta slimības laikā, kā arī sērošanas periodā.
Pacientu īpašo tiesību nodrošināšana, tostarp uz drošību, veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, iespēju iegūt izglītību atbilstoši katra spējām, apgūt kultūras mantojumu un piedalīties tā aizsardzībā, kā arī attīstīt savas jaunrades spējas.
Tālākizglītība veselībpratībā, paliatīvajā un rehabilitatīvajā aprūpē ārstniecības personām, pedagogiem, sociālajiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem, karitatīvo pakalpojumu sniedzējiem un citiem interesentiem.
Veselībpratības veicināšana un organizēšana.
Atbalsts fiziskām un juridiskām personām augstāk norādīto mērķu sasniegšanai.
Rīga, Vienības gatve 45
padarīt pieejamas zināšanas par pacientu aprūpē pielietojamām asinsvadu pieeju ierīcēm un to izmantošanas labās prakses vadlīnijām, aprūpes principiem, sekmējot drošu intravenozo terapiju, mazinot komplikāciju risku kā arī sāpes un diskomfortu, kas saistīts ar asinsvadu ierīcēm.
Rīga, Vienības gatve 45
Veicināt otolaringologu sadarbību ar logopēdiem/audiologopēdiem, lai nodrošinātu efektīvu balss traucējumu profilaksi, diagnostiku, terapiju, rehabilitāciju;
veicināt specializēta balss aprūpes speciālistu tīkla attīstību Latvijā, lai spētu sniegt balss traucējumu aprūpi pacientam pēc iespējas ērtākā ģeogrāfiskajā lokācijā;
veicināt interesi par balss traucējumiem, to diagnostiku, ārstēšanu, rehabilitāciju, lai piesaistītu jaunus kolēģus darbam ar tiem;
standartizēt balss traucējumu diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas procesus Latvijā;
veikt izglītības pasākumus, lai veicinātu balss traucējumu aprūpes kvalitāti Latvijā;
izglītot sabiedrību par balsi, tās traucējumiem un pieejamo palīdzību to novēršanā, lai izvairītos no ieilgušiem un neārstētiem balss traucējumiem Latvijas iedzīvotājiem;
veicināt biedrības starptautisku sadarbību.
Rīga, Vienības gatve 45VAS BUKUS 18.NOD
Apvienot ārstus, kuru profesionālā interese ir saistīta ar plaušu slimībām, alerģiskām slimībām, lai kopējo interešu pamata veiktu sabiedriskā labuma darbību- rūpētos par bērniem, lai uz kopējo interešu pamata veiktu sabiedriskā labuma darbību- rūpētos par bērnu alergalogu un pneimonologu izglītību, profesionālo izaugsmi, vērtīgākās pieredzes apgūšanu, radošu spēju izkopšanu un kompetentas informācijas sniegšanu sabiedrībai par plaušu un alerģiskām slimībām bērnu vecumā, tādejādi veicinot kvalitatīvas specializētas aprūpes pieejamību Latvijas bērniem un sekmēt šo slimību profilaksi;
veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu bērnu alergoloģijā un pneimonoloģijā atbilstoši starptautiskām prasībām, kas dotu tiesības Latvijā izglītību ieguvušiem bērnu alergologiem un pneimonologiem bez ierobežojumiem brīvi pārvietoties un strādāt savā profesijā Eiropas Kopienas valstīs, kā arī konkrēti ar ārvalstu kolēģiem Latvijas darba tirgū;
veikt sertifikāciju bērnu alergoloģijā un pneimonoloģijā.
Rīga, Vienības gatve 45
Apvienot ārstus, kuru profesionālā intrese ir saistīta ar bērnu infekcijas slimibām, lai uz kopēju intrešu pamata veiktu sabiedriskā labuma darbību- rūpētos par bērnu infektologu izglītību, profesionālo izaugsmi, vērtīgākās pieredzes apgūšanu, radošo spēju izkopošanu un kompetentas informācijas sniegšanu sabiedrībai par bērnu infekciju slimībām, tādejādi veicinot kvalitatīvas specializētas aprūpes pieejamību Latvijas bērniem un lipīgo slimību profilaksi;
veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu bērnu infekcijas slimībās atbilstoši starptautiskajām prasībām, kas dotu tiesības Latvijā izglītību ieguvušiem bērnu infektologiem bez ierobežojumiem brīvi pārvietoties un strādāt savā profesijā Eiropas Kopienas valstīs, kā arī konkurēt ar ārvalstu kolēģiem Latvijas darba tirgū; veikt sertifikāciju bērnu infekcijas slimībās.
Rīga, Vienības gatve 45
Veicināt bērnu neiroloģijas zinātnes un praktiskās darbības attīstību Latvijā.
Veicināt ārstu bērnu neirologu kvalifikācijas celšanu.
Veicināt neiroloģiskās palīdzības organizatorisko formu uzlabošanu.
Organizēt zinātniski praktiskos pasākumus profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai.
Attīstīt zinātniskos un praktisko kontaktus ar citu valstu speciālistiem, veicināt zinātniskās informācijas apmaiņu.
Izstrādāt sertifikācijas standartprasības bērnu neiroloģijā, piedalīties sertifikācijā saskaņā ar likumdošanu.
Iesaistīties starptautisko profesionālo asociāciju darbā.
Rīga, Vienības gatve 45
Veicināt vēža ārstēšanu bērniem, attīstīt katram slimniekam individuāli pielāgotu terapiju un būtiski uzlabot bērnu izdzīvošanas iespējas;
Sniegt finansiāla rakstura atbalsta rīkus ar vēzi slimiem bērniem, lai saņemtu atbilstošu ārstēšanu;
Iesaistīties un veicināt ar vēzi slimu bērnu ārstēšanas metožu izstrādi;
Veicināt Latvijas veselības aprūpes un sociālās sistēmas pilnveidošanu ar vēzi slimu bērnu ārstēšanas jomā.
Rīga, Vienības gatve 45
Atbalstīt epilepsijas slimniekus, kā arī palīdzēt sociālās sfēras jautājumu risināšanā, veikt biedru apmācību, nolūkā samazināt slimnieku veselības stāvokļa komplikācijas iemaņu un prasmju trūkuma dēļ, tā veicinot iespēju saglabāt aktīvu sociālo dzīvi un palīdzot organizēt nodarbinātības jautājumus, psiholoģisko rehabilitāciju un integrāciju sabiedrībā.
Telephone
+371 20460498
E-mail
millere12@inbox.lv
Rīga, Vienības gatve 45
Apvienot ārstus speciālistus un citas fiziskas un juridiskas personas, lai uz kopēju interešu pamata nodrošinātu bērniem sniegtās medicīniskās aprūpes kvalitāti, rūpētos par ārstu pediatru profesionālo izaugsmi, ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizsardzību, sekmētu profesijas prestiža pieaugumu.
Rīga, Vienības gatve 45
Izstrādāt veselības aprūpes nozares stratēģiskos mērķus;
izstrādāt un ieviest veselības aprūpes nozares kvalitātes standartus;
veicināt inovāciju un zinātnes attīstību veselības aprūpes nozarē;
veicināt finansējuma piesaisti veselības aprūpes nozarei;
veicināt Biedrības biedru sadarbību un attīstību;
veicināt diskusiju par veselības aprūpes nozarē pastāvošajām problēmām.
Rīga, Vienības gatve 45
Veicināt miega medicīnas attīstību Latvijā, kā arī risināt ar miega medicīnu saistītos sociālos, ekonomiskos, izglītības, juridiskos jautājumus.
Telephone
+371 29244700
E-mail
miega.apnoja@gmail.com
Rīga, Vienības gatve 45
Apvienot juridiskās personas, kuru profesionālā interese ir saistīta ar bērnu reimatoloģiju, lai uz kopēju interešu pamata veiktu sabiedriskā labuma darbību - rūpētos par bērnu ārstu - reimatologu izglītību, profesionālo izaugsmi, vērtīgākās pieredzes apgūšanu, radošo spēju izkopšanu un kompetentas informācijas sniegšanu sabiedrībai par bērnu reimatoloģiskajām slimībām, tādējādi veicinot bērnu veselību un kvalitatīvas specializētas reimatoloģiskās aprūpes pieejamību bērniem Latvijā;
veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu bērnu reimatoloģijā atbilstoši starptautiskām prasībām, kas dotu tiesības Latvijā izglītību ieguvušiem bērnu ārstiem - reimatologiem bez ierobežojumiem brīvi pārvietoties un strādāt savā profesijā Eiropas Kopienas valstī, kā arī konkurēt ar ārvalstu kolēģiem Latvijas darba tirgū.
Savas kompetences robežās sasniegt iespējami augstu bērnu ārstu - reimatologu specializētas medicīniskās aprūpes līmeni Latvijā, kas nodrošinātu ārstu profesijas prestižu valsts un starptautiskā līmenī un dotu morālu un materiālu gandarījumu par darbu profesijā;
veidot ciešas saites starp Biedrības biedriem, lai atbalstītu un koordinētu viņu darbību, veicināt un attīstīt solidaritāti starpdažādu specialitāšu bērnu ārstiem valsts un starptautiskā līmenī;
veikt bērnu ārstu reimatologu sertifikāciju.
Rīga, Vienības gatve 45
apvienot juridiskās personas, kā arī neformālas vienas specialitātes ārstu grupas, kuru profesionālā interese ir saistīta ar pediatriju un tās apakšspecialitātēm, lai uz kopēju interešu pamata veiktu sabiedriskā labuma darbību - rūpētos par bērnu ārstu izglītību, profesionālo izaugsmi, vērtīgākās pieredzes apgūšanu, radošo spēju izkopšanu un kompetentas informācijas sniegšanu sabiedrībai par bērnu slimībām, tādējādi veicinot bērnu veselību un kvalitatīvas specializētas aprūpes pieejamību bērniem Latvijā;veicināt jaunu speciālistu sagatavošanu bērnu pediatrijā un tās apakšspecialitātēs atbilstoši starptautiskām prasībām, kas dotu tiesības Latvijā izglītību ieguvušiem bērnu ārstiem bez ierobežojumiem brīvi pārvietoties un strādāt savā profesijā Eiropas Kopienas valstīs, kā arī konkurēt ar ārvalstu kolēģiem Latvijas darba tirgū;savas kompetences robežās sasniegt iespējami augstu bērnu specializētas medicīniskās aprūpes līmeni Latvijā, kas nodrošinātu ārstu profesijas prestižu valsts un starptautiskā līmenī un dotu morālu un materiālu gandarījumu par darbu profesijā;veidot ciešus saites starp Biedrības biedriem, lai atbalstītu un koordinētu viņu darbību, veicināt un attīstīt solidaritāti starp dažādu specialitāšu bērnu ārstiem valsts un starptautiskā līmenī;veikt bērnu ārstu sertifikāciju.
Rīga, Vienības gatve 45
Rīga, Vienības gatve 45
Sniegt visaptverošu, tostarp medicīnisko, rehabilitatīvo, psiholoģisko, sociālo, materiālo un cita veida atbalstu:
cilvēkiem, kas sirgst no neizārstējamām slimībām to terminālajās stadijās, kad dzīvildze ir ierobežota, un cilvēkiem ar funkcionēšanas traucējumiem vai nespēju (turpmāk - Pacienti), kas tiek aprūpēti hospisos un cita veida stacionārās ārstniecības iestādēs (turpmāk - Stacionārs), Stacionāra personālam;
Pacientu ģimenēm Pacienta slimības laikā, kā arī sērošanas periodā.
Pacientu īpašo tiesību nodrošināšana, tostarp uz drošību, veselības un dzīvības maksimālu aizsardzību, iespēju iegūt izglītību atbilstoši katra spējām, apgūt kultūras mantojumu un piedalīties tā aizsardzībā, kā arī attīstīt savas jaunrades spējas.
Tālākizglītība veselībpratībā, paliatīvajā un rehabilitatīvajā aprūpē ārstniecības personām, pedagogiem, sociālajiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem, karitatīvo pakalpojumu sniedzējiem un citiem interesentiem.
Veselības veicināšana un organizēšana.
Atbalsts fiziskām un juridiskām personām augstāk norādīto mērķu sasniegšanai.
Rīga, Vienības gatve 45
Terminated 16.07.2007
Rīga, Vienības gatve 45
Terminated 12.12.2007
Apvienot ārstus speciālistus, lai uz kopēju interešu pamata un nodrošinot jaundzimušajiem sniegtās medicīniskās aprūpes kvalitatīvi, rūpētos par ārstu neonatologu profesionālo izaugsmi ārstu neonatologu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizsardzību, sekmētu profesijas prestiža pieaugumu.
Rīga, Vienības gatve 45
Terminated 19.09.2007
tirdzniecība
būvniecība
sauszemes un ūdens transports
u.c. statūtos paredzētā darbība

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution