Rīga, Vesetas iela 30 - 61, LV-1013

56° 58' 18.15806352", 24° 7' 48.44012772"

Rīga, Vesetas iela 30 - 61
Veicināt kultūras, mākslas, mūzikas, neformālās, interešu, profesionālās, formālās izglītības un mūžizglītības, zinātnes, veselības, amatniecības, kokapstrādes, biškopības, mežsaimniecības, vides aizsardzības, tūrisma, un foto nozares ilgtspējīgu attīstību un ar to saistītās infrastruktūras sakārtošanu, atjaunošanu, saglabāšanu un uzturēšanu;
organizēt sporta un veselīga dzīvesveida pasākumus bērniem, skolēniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem, kā arī sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām;
sekmēt atbildīgas pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības integrāciju, kurā iedzīvotājiem ir motivācija un nav šķēršļu sadarboties sabiedrības jautājumu risināšanā;
veicināt lauku ekonomikas dažādošanu, uzņēmējdarbības iniciatīvas un celt dzīves kvalitāti un labklājību iedzīvotājiem, it īpaši trūcīgajiem, sniegt atbalstu personām ar invaliditāti un sociāli mazaizsargātām personu grupām, padarot lauku teritorijas pievilcīgas dzīvošanai, nodarbinātībai un brīvā laika pavadīšanai;
popularizēt, izskaidrot un informēt sabiedrību nacionālā un starptautiskā līmenī par nacionālām, ārvalstu un Eiropas Komisijas politikām un finanšu atbalsta programmām, kā arī veidot sabiedrības izpratni par sadarbības nozīmīgumu, izplatot īstenoto politiku, programmu, projektu un sadarbības rezultātus un metodes;
īstenot vietējos, nacionālos un pārrobežu līdzdalības un līdzdarbības pasākumus (labdarības, akcijas, pieredzes apmaiņas, lekcijas, seminārus, kursus, konsultācijas, konferences, izstādes, koncertus u.c.), lai veicinātu politikas plānošanas procesu, uzdevumu formulēšanu, apspriešanu, īstenošanu un novērtēšanu un publisko pakalpojumu sniegšanu;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām (valsts, pašvaldības, nevalstiskajām organizācijām, juridiskām un fiziskām personām u.c.) Latvijā un ārvalstīs, kas sekmē biedrības un sabiedriski svarīgu mērķu īstenošanu un resursu piesaisti mērķu sasniegšanai;
veicināt paaudžu sadarbību, dzimumu līdztiesību un biedrības mērķu īstenošanu visām iedzīvotāju grupām - bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senioriem, personām ar invaliditāti un sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām u.c.;
veicināt pieredzes apmaiņu ar pārejas ekonomikas un jaunattīstības valstīm, sekmēt attīstības izglītību, attīstot prasmes un veidojot attieksmes, lai iedzīvotāji kļūtu par zinošiem, pārliecinātiem un atbildīgiem pilsoņiem.
īstenot pedagogu apmācības un realizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas šādās tēmās: pedagoga vispārējās kompetences, izglītības saturs un didaktika, izglītības vadība.
Telephone
+371 28316943
E-mail
societycreativeideas@gmail.com

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution