Rīga, Torņa iela

56° 57' 5.8103999999998", 24° 6' 19.28232"

Rīga, Torņa iela 4
Nodrošināt latviešu tautas pastāvēšanu, attīstību un labklājību savā nacionālā valstī
Rīga, Torņa iela 11
Apsaimniekot īpašumu Rīgā, Aldaru ielā 12/14;
Pārstāvēt īpašnieku intereses;
Piedalīties projektos, kas saistīti ar īpašuma efektivitāti un uzlabošanu.
Rīga, Torņa iela 11
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 11
Apvienot arhitektūras studentus un absolventus Latvijā un ārzemēs;
Nodrošināt platformu kompetenču un prasmju pārnesei starp jauniem un pieredzējušiem arhitektiem;
Veicināt kvalitatīvas arhitektūras vides izaugsmi Latvijā, realizējot vietējas un globālas iniciatīvas.
Rīga, Torņa iela 7/9
Koordinēt Latvijas ceļu nozares pārstāvju darbību Baltijas ceļu asociācijā un koordinēt Baltijas ceļu asociācijas darbību Latvijas prezidentūras laikā.
Rīga, Torņa iela 4
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 11
projektu-tāmju dokumentācijas izstrāde
Rīga, Torņa iela 4
Other sports activities (93.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Agents involved in the sale of food, beverages and tobacco (46.17, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28813190
E-mail
info@dagamavins.lv
Rīga, Torņa iela 4
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67217043
E-mail
info@grupa93.lv
Rīga, Torņa iela 4
Apvienot savus biedrus, koordinēt to darbību, lai izstrādātu, organizētu un realizētu Biedrības biedriem, kā arī trešām personām šādas kultūras apmaiņas programmas:mācību apmaiņas programmas,darba apmaiņas programmas,jauno speciālistu apmaiņas un stažēšanās,citas programmas, saistītas ar starptautisko apmaiņu.
Rīga, Torņa iela 11
Travel agency activities (79.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29257464
E-mail
info@jaunirakursi.lv
Rīga, Torņa iela 4
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Nodrošināt vienādas iespējas visiem cilvēkiem modernā, tiesiskā, ilgtspējīgā Latvijas valstī.
Rīga, Torņa iela 11
Veicināt un attīstīt zināšanas, tehnisko lietpratību un atbildību ainavu arhitektūras profesionālajā darbībā;
pulcināt Latvijā strādājošos ainavu arhitektus, ainavu arhitektūras studentus un saistītās nozarēs strādājošus speciālistus, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas ainavu arhitektūras tradīcijas;
publicēt Latvijas ainavu arhitektūras sasniegumus un iestāties par speciālistu autortiesībām;
sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un pasaulē.
Rīga, Torņa iela 11
Veicināt izcilību arhitektūras un ainavu arhitektūras praksē, arhitektu un ainavu arhitektu biroju pašnoteikšanos un pašpārvaldi, arhitektūras nozares profesionālo, uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību, administratīvā sloga samazināšanu, tādā veidā sekmējot atbalstu iekļaujošai sabiedrībai, Latvijas enerģētiskajai neatkarībai, un Eiropas zaļā kursa īstenošanai.
Rīga, Torņa iela 11
1) Veicināt arhitektu un sabiedrības sadarbību arhitektūras jaunradē un kultūrvēsturiskās vides saglabāšanā;
2) veicināt arhitekta profesijas prestižu, kā arī veicināt iekļaujošu un atbalstošu arhitektu vides veidošanu;
3) lokāli un starptautiski sadarboties jautājumos, kas skar arhitektūras izglītību, praksi, zinātni, arhitekta tiesību aizsardzību, kā arī būvpolitiku un citus ar arhitekta darbību saistītos jautājumus;
4) sniegt atbalstu LAS biedriem profesionālajā darbībā, kā arī LAS biedru interešu aizstāvībai un pārstāvībai.
Telephone
+371 67212802
E-mail
latarh@latarh.lv
Rīga, Torņa iela 7/9
Apvienot autoceļu nozarē darbojošās personas, kuras veic komercdarbību ceļu (ielu) un tiltu būves, remonta, uzturēšanas vai projektēšanas nozarē vai kuras citādi saistītas ar Nozari;veikt aktīvu, mērķtiecīgu un saskaņotu darbu Nozares attīstībā un politikas veidošanā;biedru interešu saskaņošana un aizsardzība valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī attiecībās ar citām juridiskajām un fiziskajām personām, tai skaitā ārvalstīs un starptautiskajās organizācijās;piedalīties valsts un pašvaldību institūciju, kā arī citu pasūtītāju jautājumu risināšanā un sniegt savus priekšlikumus, kas saistās ar Nozari;piedalīties Nozares normatīvo aktu sagatavošanā un pilnveidošanā, kā arī to izpildes kontrolē;kontaktu meklēšana ar radniecīgām starptautiskām, nacionālām un profesionālām organizācijām;veikt Nozares tirgus, jaunākās ražošanas un tehnoloģijas izmantošanas iespēju izpēti un sagatvot attiecīgus ieteikumus, kā arī organizēt sanāksmes, kursus, seminārus un tehniskas ekskursijas biedriem;organizēt pasākumus ar autoceļiem saistītu jautājumu noskaidrošanai, apspriešanai, priekšlikumu sagatavošanai, izskaidrošanai, propogandēšanai un sabiedriskās domas veidošanai par labu Nozares attīstībai;metodiskās palīdzības sniegšana biedriem un sabiedrībai par autoceļiem un to satiksmes lietām;biedru, darbinieku un jaunu speciālistu profesionālās sagatavošanas sistēmas pilnveidošana, kā arī kvalifikācijas paaugstinšānas un apmācību organizēšana un zināšanu pārbaužu veikšana;piedalīties dažādos pasākumos, to organizēšanā Latvijā un ārvalstīs, kā arī izplatīt informāciju par savu biedru darbību, izdot un izplatīt preses izdevumus un citus masu informācijas līdzekļus, organizēt sapulces, gājienus un piketus, kā arī veikt citu publisku darbību biedru interesēs;dažādu projektu gatavošana un realizēšana biedru kopējo interešu labā;ieteikumu sagatavošana un iesniegšana dažādiem apbalvojumiem par sabiedriski aktīvākajiem un profesionālākiem ceļiniekiem;muzeju atbalstīšana, sagādājot eksponātus no senatnes un mūsdienām, atspoguļojot būves gaitu fotogrāfijās un aprakstot par inženierbūvēm un to realizētājiem;tiesiskās palīdzības un konsultāciju organizēšana biedriem, kā arī Biedrības un tās biedru pilnvarota pārstāvība juridisko jautājumu risināšanā;biedru savstarpēju, kā arī pasūtītāju un biedru strīdu risināšana.
Telephone
+371 67036452
+371 29446221
E-mail
roadbuilders@lvceli.lv
Rīga, Torņa iela 4
Īstenot valstspilsētu tiesisko interešu aizsardzību;
veicināt valstspilsētu un šo vietējo pašvaldību savstarpējo sadarbību;
veicināt valstspilsētu un šo vietējo pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām;
veicināt valstspilsētu un vietējo pašvaldību attīstību.
Telephone
+371 67223515
E-mail
info@llpa.lv
Rīga, Torņa iela 4
Veicināt mūsdienīgas, ilgtspējīgas un iedzīvotājiem patīkamas pilsētu un dabas vides attīstīšanos, organizēt ar pilsētplānošanas jomu saistītus izglītojošus pasākumus un sekmēt tīklošanos starp dažādu jomu un valstu speciālistiem.
Rīga, Torņa iela 4
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Activities of holding companies (64.20, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Beverage serving activities (56.30, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Torņa iela 4
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 27109000
E-mail
welcome@smartpay.eu
Rīga, Torņa iela 4
Apvienot savu biedrus, koordinēt to darbību, lai izstrādātu, organizētu un realizētu Biedrības biedriem, kā arī trešām personām šādas programmas:
bērnu vasaras nometņu vadītāju programmu;
brīvprātīgā darba grupu apmaiņas programmu;
jauno ģimeņu apmaiņas programmu;
organizēt bērnu izglītības programmu ārvalstīs;
apmaiņas programmu starp bērnu vasaras nometnēm ārzemēs;
jauno speciālistu apmaiņas un stažēšanās lauksaimniecībā;
citas programmas, saistītas ar starptautisko apmaiņu.
Rīga, Torņa iela 4
pētīt un analizēt ekonomisko situāciju Latvijas Republikā;
definēt neatliekamos un ilgtermiņa pasākumus, kas veicami ekonomiskās situācijas uzlabošanai Latvijas Republikā, sabalansējot īstermiņa intereses ar ilgtspējīgas un sabalansētas attīstības interesēm;
definēt Latvijas Republikas stratēģiskās intereses un iespējamos mehānismus to efektīvai īstenošanai Eiropas Savienībā un citos starptautiskos forumos;
veicināt sabiedrisko diskusiju par ekonomiskās situācijas uzlabošanai nepieciešamajiem pasākumiem
Rīga, Torņa iela 4
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Torņa iela 4
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution