Rīga, Grostonas iela 6B, LV-1013

56° 58' 3.63884052", 24° 7' 28.06785012"

Rīga, Grostonas iela 6B
Apvienot visas Latvijas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes, lai veicinātu izglītības attīstību Latvijā, īpaši sporta jomā.
Rīga, Grostonas iela 6B
bērnu un jauniešu sporta attīstība un pilnveidošana Latvijā;
veselīga dzīvesveida nostiprināšana, mērķtiecīgi iesaistot bērnus un jauniešus sistemātiskās sporta nodarbībās, vienlaicīgi sagatavojot augstas klases sportistus;
organizēt dažāda veida sporta sacensības, veicot to finansiālo, materiālo un metodisko nodrošinājumu;
finansiāli atbalstīt jaunos sporta talantus Latvijā
Rīga, Grostonas iela 6B
Retail sale of sporting equipment in specialised stores (47.64, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Wholesale of clothing and footwear (46.42, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 67272833
Rīga, Grostonas iela 6B
Futbola kā sporta veida attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;
Bērnu un jauniešu futbola atbalstīšana;
Sporta un profesionālās ievirzes sporta izglītības un futbola programmas atbalstīšana;
Dalība dažāda līmeņa sacensībās, pasākumos, aktivitātēs un to organizēšana;
Nodrošināt un veicināt augsta līmeņa futbolistu un jauniešu integrēšanos profesionālā futbolā.
Rīga, Grostonas iela 6B
koordinēt un vadīt militārās pieccīņas sporta veidu;
atbalstīt vasaras biatlonu;
rīkot sporta sacensības;
veicināt starptautiskos sakarus;
pārstāvēt Latvijas valsti Starptautiskajā Militārajā sporta padomē ( International Military Sports Council - CISM), ievērot tās statūtus un noteikumus;
savā darbībā ievērot antidopinga konvencijas prasības.
Rīga, Grostonas iela 6B
Radīt nepieciešamos apstākļus un organizēt badmintona attīstību Latvijā;
propogandēt badmintonu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
nodrošināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanosOlimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās;
organizēt Latvijas Republikas badmintona čempionātu un meistarsacīkšu, kā arī citu valsts sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības, vecuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem;
nodrošināt badmintona noteikumu un citu ar badmintonu saistītu metodisko materiālu izplatīšanu;
kā vienīgajai pārstāvēt biedrību "Latvijas badmintona federācija" Latvijas Sporta Federāciju Padomē (LSFP), Latvijas Olimpiskajā komitejā (LOK), Pasaules badmintona federācijā (BWF) un Eiropas badmintona savienībā (BE), Baltijas badmintona asociācijā un citās organizācijās vai asociācijās;
Biedrība savā darbībā ievēro antidopinga konvenciju prasības
Telephone
+371 29111100
E-mail
info@badminton.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Bērnu un jauniešu sporta attīstība;
popularizēt un attīstīt basketbola spēli Latvijā;
attīstīt sadarbību ar citu valstu basketbola klubiem un starptautiskajām basketbola organizācijām;
attīstīt un finansiāli atbalstīt klubu basketbolu Latvijā;
attīstīt un finansiāli atbalstīt ielu basketbola kultūru Latvijā;
finansiāli atbalstīt Latvijas basketbola jauniešu un pieaugušo nacionālās izlases.
Rīga, Grostonas iela 6B
Veicināt un koordinēt burāšanas sporta un burāšanas jomas attīstību Latvijā.
Telephone
+371 27708831 Kaspars Rožkalns, prezidents
E-mail
info@sailinglatvia.lv LZS oficiālais epasts
liva@sailinglatvia.lv LZS ģenerālsekretāre
Rīga, Grostonas iela 6B
Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods (46.16, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale of sporting equipment in specialised stores (47.64, version 2.0) (Source: CSB)
Operation of sports facilities (93.11, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67272833
Rīga, Grostonas iela 6B
Savu biedru un Latvijas kā nacionālās valsts pārstāvība FIFA un UEFA un Latvijas Republikas futbola attīstības programmas izstrādāšana un sistemātiska pilnveidošana, Latvijas futbola izlašu komandu veidošana, to vadības un sastāva apstiprināšana, treniņu un audzināšanas darba kvalitātes analīze, dažāda līmeņa sacensību organizēšana, futbola un ar to saistītu pasākumu sponsorēšana, sportistu, treneru, tiesnešu, citu futbola speciālistu un futbola veterānu atbalstīšana, kā arī viņu tiesību un interešu aizsardzība, komandu, klubu, treneru, sportistu un citu futbola speciālistu apbalvošana, goda nosaukumu piešķiršana, futbola materiāli tehniskās bāzes attīstības un modernizācijas sekmēšana, prasību noteikšana šai bāzei atbilstoši mūsdienu futbola līmenim, futbola lomas nostiprināšana veselīga dzīvesveida veidošanā un futbola kā sporta veida attīstīšana un pilnveidošana Latvijas Republikā, Olimpiskās kustības ideālu ievērošana un valsts iedzīvotāju vispusīga un harmoniska attīstība.
Telephone
+371 67291886
E-mail
futbols@lff.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Futbola treneru izglītošana un izglītības līmeņa paaugstināšana Latvijā;
Futbola spēles attīstīšana Latvijā;
Treneru profesijas popularizēšana;
Treneru tiesību un interešu aizstāvēšana.
Rīga, Grostonas iela 6B
Radīt nepieciešamos apstākļus jaunatnes futbola attīstībai Latvijā;
Plānveidīga mācību treniņu darba organizēšana;
Esošās materiāli tehniskās bāzes pilnīga izmantošana, tās pilnveidošana un jaunu radīšana;
Iesaistīt iedzīvotājus futbola nodarbībās;
Augstas klases sportistu un komandu sagatavošana futbolā;
Sadarbība ar sporta klubiem, federācijām Latvijas Republikā un ārpus Latvijas Republikas;
Dažādu sporta veidu treniņu, sacensību, turnīru un citu pasākumu organizācija;
Teorētiskās un praktiskās palīdzības sniegšana jaunizveidotiem sporta klubiem, komandām;
Labāko perspektīvo jauno spēlētāju iesaistīšana vadošajās komandās un sporta centros;
Sadarbība ar nacionālajām jaunatnes izlašu komandām un treneriem;
Treneru un jauno tiesnešu kvalifikācijas celšanas pasākumu organizēšana;
Biedrības biedru juridiskā un sociālā aizsardzība;
Futbola propoganda un reklāma;
Apvienot futbola speciālistus, futbola veterānus, cienītājus un līdzjutējus;
Pārstāvēt Biedrības biedrus, kā vienotu kopumu attiecībās ar radniecīgajām organizācijām Latvijas Republikā un ārpus tās, nodrošināt Biedrības biedrus ar visa veida informāciju, kas iegūta no šīm organizācijām;
Sporta darbības koordinācija, finansu resursu apvienošana un izlietošana organizējot sporta pasākumus;
Sporta, tās vides izpētes darbu koordinācija;
Popularizēt sporta intereses masu mēdijos;
Veikt citus uzdevumus, kas nav pretrunā ar pastāvošajām Biedrības prasībām.
Rīga, Grostonas iela 6B
Uz brīvprātības principiem apvienot smaiļošanas un kanoe airēšanas, airēšanas slaloma sporta biedrības, nodibinājumus un juridiskās personas, kuras atbalsta un vēlās nodarboties, attīstīt un popularizēt smaiļošanas un kanoe aktivitāšu olimpiskos sporta veidus:
1)gludūdens smaiļošanu un kanoe airēšanu;
2) airēšanas slalomu;
3) un visus pārējos airēšanas sporta veidus, kuros airētājs atrodas ar seju pārvietošanās kustības virzienā.
Palīdzēt radīt nepieciešamos apstākļus smaiļošanas un kanoe airēšanas, airēšanas slaloma attīstībai un sekmēt augstu sportisko rezultātu sasniegšanu.
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, izmantojot smaiļošanas un kanoe airēšanas, airēšanas slaloma sportu.
Veikt sabiedriskā labuma funkcijas:
1) tālākizglītības pasākumu organizēšanu;
2) sporta un atpūtas masu pasākumu organizēšanu;
3) drošības un vides aizsardzības pasākumu organizēšanu.
Telephone
+371 29356158
+371 67376056
E-mail
vladimirs.blinovs@kanoe.lv Vladimirs Bļinovs - prezidents
aigars@kanoe.lv Aigars Aglenieks - virsvaldes loceklis
sergejs@kanoe.lv Sergejs Bobkovs - virsvaldes loceklis
filips@kanoe.lv Filips Zīle - LKF viceprezidents, smaiļošanas un kanoe apvienības vadītājs
ivars.simanis@kanoe.lv Ivars Sīmanis - LKF viceprezidents, airēšanas slaloma apvienības vadītājs
iveta@kanoe.lv Iveta Agleniece - ģenerālsekretāre
canoe@canoe.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Apvienot kopējā darbībā biedrus, lai:
1. Nodrošinātu sporta aktivitātēs, īpaši bērnu un jauniešu, iesaistīto skaita palielināšanu;
2. Veicinātu biedrībā pārstāvēto sporta veidu popularitāti;
3. Nodrošinātu finanšu resursu piesaisti Biedrības un tās biedru programmu īstenošanai;
4. Nodrošinātu sociālo programmu īstenošanu biedrības pārstāvētajos sporta veidos.
Rīga, Grostonas iela 6B
Nodrošināt loka šaušanas sporta veida attīstību Latvijā;
koordinēt loka šaušanas sporta veida organizācijas, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses loka šaušanas sporta veida attīstībai un popularizēšanai;
pārstāvēt Latviju starptautiskajās loka šaušanas organizācijās.
Telephone
+371 26463826
E-mail
pasts@archery.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Modernās pieccīņas attīstība Latvijā;
nodrošināt iespēju nodarboties ar moderno pieccīņu jebkuram Latvijas Republikas iedzīvotājam;
pārstāvēt Latvijas Modernās pieccīņas federāciju Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā, Latvijas Olimpiskajā komitejā, Latvijas Sporta federāciju padomē, Starptautiskajā Modernās pieccīņas federācijā (UIPM) un citās organizācijās, veicināt un pārraudzīt tās starptautiskos sakarus;
modernās pieccīņas pasākumu organizācija Latvijā, piedalīšanās starptautiskos pasākumos, augstas klases sportistu sagatavošana, iedzīvotāju iesaistīšana sporta nodarbībās, jaunatnes garīgā un sportiskā audzināšana.
Telephone
+371 20232687
E-mail
info@pieccina.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Atbalstīt Olimpisko kustību Latvijā un popularizēt olimpismu kā dzīves filosofiju.
Telephone
+371 67240179
E-mail
klubs@olimpiade.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
1. Sadarbībā ar valsts un citām Latvijas sporta organizācijām, pašvaldībām un komersantiem risināt jautājumus par sociālā labuma saņēmēju - Latvijas Olimpiešu, izcilu bijušo sportistu, treneru, sporta darbinieku u.c. sporta veterānu sociālo un sadzīves apstākļu apzināšanu un uzlabošanu, viņu materiālo un morālo vajadzību pilnīgāku apmierināšanu un veselības uzlabošanu.
2. Atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem nodrošināt ar pabalstiem par mūža ieguldījumu sportā olimpiskās medaļas izcīnījušos sporta veterānus, izcilus bijušos Latvijas sportistus, trenerus un sporta darbiniekus, izmantojot fondam piešķirtos valsts budžeta un citus finanšu līdzekļus.
3. Popularizēt sabiedrībā, bet it īpaši jaunatnes vidū, bijušo Latvijas sportistu vārdus, sasniegumus un to vēsturisko nozīmīgumu.
Rīga, Grostonas iela 6B
nodrošināt Latvijas pārstāvniecību Starptautiskajā Olimpiskajā kustībā un Latvijas sportistu un komandu piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs;
ievērojot Olimpiskās kustības principus, attīstīt sportu un sporta izglītību Latvijā;
panākt godīgas spēles (fair play) principu, sporta ētikas normu un antidopinga politikas ievērošanu sportā Latvijā.
Rīga, Grostonas iela 6B
Popularizēt orientēšanās sportu un veicināt tā attīstību;
vienot visus Latvijas orientieristus;
vadīt un koordinēt darbu orientēšanās sportā visā valstī;
pārstāvēt Latviju Starptautiskajā Orientēšanās Federācijā (IOF) un citās starptautiskās orientēšanās sporta organizācijās;
sadarboties ar Latvijas valdību, tās mērķu sasniegšanā;
organizēt Latvijas čempionātus un citas sacensības.
Telephone
+371 29109898
+371 67951011 Renārs Roze, Indulis Peilāns,
+371 29494087 Renārs Roze, Indulis Peilāns,
+371 26470447 Valdes loceklis: Ģirts Mamis
+371 26532979 Viceprezidents: Gunārs Ikaunieks
+371 29368877 Prezidents: Jānis Lazdāns
+371 26470447 Izpilddirektors: Ģirts Mamis
+371 29216755 Māris Kalējs
E-mail
maris@orient.lv Māris Kalējs
indulis@kapa.lv Indulis Peilāns,
g.ikaunieks@e-apollo.lv Viceprezidents: Gunārs Ikaunieks
lof@orient.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus paukošanas attīstībai Latvijā, panākt kolektīvo biedru vienotību jautājumos, kurus tai LPF biedri ir uzticējuši;
propagandēt ar paukošanas palīdzību fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
nodrošināt Latvijas paukošanas izlašu komandu un pārstāvju piedalīšanos Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās;
nodrošināt Latvijas Republikas paukošanas čempionātu, junioru un kadetu meistarsacīkšu un citu sacensību sarīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas neatkarīgi no to vecuma, nacionālās piederības.
Telephone
+371 67557741
+371 26342822
E-mail
lpf2@inbox.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Savatē sporta veida, tā saistīto pamatdisciplīnu attīstība Latvijas Republikā atbilstoši sporta organizēšanas tradīcijām, vispārīgo un tiesisko pamatu prasībām
Telephone
+371 22372210
E-mail
komercjurists@gmail.com
Rīga, Grostonas iela 6B
Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus skeitborda un individuālo skrituļslidotāju attīstībai Latvijā. Panākt federācijas dalībnieku vienotību jautājumos, kurus tai federācijas dalībnieki ir uzticējuši;
Popularizēt ar masu informācijas līdzekļu palīdzību, fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
Nodrošināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskās sacensībās;
Nodrošināt Latvijas Republikas skeitborda čempionātu un meistarsacīkšu sarīkošanu, kā arī citu sacensību sarīkošanu, aptverot bērnus, skolēnus, jauniešus un pieaugušos, neatkarīgi no to sportiskās sagatavotības;
Apstiprināt un izdot skeitborda sacensību noteikumus un citus ar skeitbordu saistītus materiālus;
Pārstāvēt Latvijas Skeitbordu un LSF dalībniekus LOK, starptautiskajās organizācijās, veicināt un pārraudzīt to starptautiskos sakarus.
Rīga, Grostonas iela 6B
slēpošanas sporta veidu attīstīšana Latvijā, koordinējot slēpošanas sporta veidu organizācijas, veicinot tajās mācību -terniņu darbu koordinējot, atbalstot un organizējot slēpošanas sporta veidu sacensības Latvijā, nodrošinot izlašu komandu piedalīšanos un pēc iespējas labākus startus Olimpiskajās spēlēs, Pasaules un Eiropas čempionātos un citās starptautiskajās sacensībās, veicinot slēpošanas sporta bāzu izveidi un funkcionēšanu, veicinot sadarbību ar sporta izglītības iestādēm sporta speciālistu sagatavošanā, kā arī pārstāvot latvijas slēpošanas sporta veidus Starptautiskajā Slēpošanas federācijā (FIS).
Telephone
+371 67387716
+371 29283000
Rīga, Grostonas iela 6B
Koordinēt Latvijā atzīto sporta federāciju darbību, pārstāvēt un īstenot to kopīgās intereses, pārstāvēt Latviju Eiropas Nevalstiskā sporta organizācijā - European Non-Governmental Sports Organisation (ENGSO).
Telephone
+371 67288924
E-mail
lsfp@lsfp.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Uz brīvprātības principiem sadarboties olimpisko un neolimpisko sporta veidu Latvijas Republikā atzītajām federācijām, kuru sporta veidiem atbilstoši starptautiskajam apzīmējumam "Combat Sports" ir piemērojams termins "Sporta tuvcīņas" Latvijas Republikas teritorijā, apvienot kopējā darbībā biedrus, lai:
veicinātu Aliansē pārstāvēto sporta veidu popularitāti, sekmētu kopīgu resursu efektīvu izmantošanu pasākumu organizēšanā un sporta infrastruktūras attīstībā;
nodrošinātu sporta aktivitātēs, īpaši bērnu un jauniešu, iesaistīto personu pieaugumu;
nodrošinātu sociālo un sabiedriski nozīmīgu programmu īstenošanu Alianses ietvaros vai tās biedru pārstāvētajos sporta veidos;
nodrošinātu finanšu resursu piesaisti Alianses un tās biedru programmu īstenošanai;
rūpētos par olimpisko ideālu un ētikas principu ievērošanu, sekmētu labas institucionālas pārvaldības un starpkultūru sadarbības, izglītības, vides un ilgtspējības attīstību sporta nozarē.
Telephone
+371 22372210
Rīga, Grostonas iela 6B
Iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
Fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšana un veselības nostiprināšana;
Futbola un citu Nodibinājumā realizēto sporta veidu attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;
Bērnu un jauniešu futbola un Nodibinājumā realizēto sporta veidu attīstīšana un atbalstīšana;
Dalība dažāda līmeņa sacensībās, pasākumos un aktivitātēs;
Dažāda līmeņa sacensību, aktivitāšu un pasākumu organizēšana;
Piesaistīt arvien vairāk bērnus un dot iespēju nodarboties ar futbolu visiem bērniem, kuri to vēlas, audzinot tos par fiziski aktīviem, veseliem, domājošiem, patstāvīgiem, sabiedrībai noderīgiem, ar mērķtiecību apveltītiem cilvēkiem un augstas klases futbolistiem;
Profesionālās ievirzes sporta izglītības futbola programmas izstrāde un sistemātiska pilnveidošana;
Realizēt un veikt izglītojošo darbību;
Atbilstoša sporta un futbola kompleksa izveidošana un uzturēšana;
Demokrātijas principu un vispārcilvēcisko vērtību ievērošana sportā un citās dzīves sfērās, kluba biedru brīvas, radošas darbības un profesionālās izaugsmes veicināšana sporta jomā;
Veidot struktūrvienības dažādos reģionos, lai piesaistītu plašāku pieejamību;
Organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, institūcijām, uzņēmumiem, privātpersonām, pašvaldībām u.c.
Rīga, Grostonas iela 6B
Operation of sports facilities (93.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Grostonas iela 6B
Operation of sports facilities (93.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67387710
+371 27875553
E-mail
info@olimpiskais.lv
Rīga, Grostonas iela 6B
Specialist medical practice activities (86.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26559229
E-mail
promedsportamedicina@gmail.com

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution