Rīga, Graudu iela 68, LV-1058

56° 54' 36.21101076", 24° 4' 52.3016418"

Rīga, Graudu iela 68
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Graudu iela 68
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67700883
Rīga, Graudu iela 68
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Graudu iela 68
Rīga, Graudu iela 68
Media representation (73.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Graudu iela 68
sabiedriskā labuma darbība - Latvijas augstākās izglītības eksportspējas un augstskolu vides internacionalizācijas veicināšana.
Rīga, Graudu iela 68
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Graudu iela 68
Organisation of conventions and trade shows (82.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29996668
E-mail
info@balticsecurityconference.lv
Rīga, Graudu iela 68
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Travel agency and tour operator activities (79.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26154261
E-mail
info@baltictravelnews.com
Rīga, Graudu iela 68
Renting and leasing of construction and civil engineering machinery and equipment (77.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods n.e.c. (77.39, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 27037885 Noma un tirdzniecība
+371 26222216 Grāmatvedība
+371 28830088 Noma un tirdzniecība
E-mail
info@bgnoma.lv
Rīga, Graudu iela 68
Tertiary education (85.42, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67622551
+371 67619008
E-mail
turiba@turiba.lv
Rīga, Graudu iela 68
Apvienot Biznesa augstskolas Turība absolventus, kuri jūt piederību augstskolai, lai radītu un attīstītu vidi absolventu personības pilnveidei un izglītībai, informācijas un pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai.
Bagātināt Biznesa augstskolu Turība ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem.
Veicināt Biznesa augstskolas Turība attīstību un sekmēt tās virzību uz izcilību, paaugstinot Biznesa augstskolas Turība diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.
Rīga, Graudu iela 68
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Graudu iela 68
Other information service activities n.e.c. (63.99, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Computer programming activities (62.01, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Graudu iela 68
1. Apvienot Latvijas drošības profesionāļus un pārstāvēt to intereses;
2. Paaugstināt drošības nozares prestižu uzlabojot tēlu, izglītību un godprātīgas komercdarbības ievērošanu;
3. Veidot sadarbību ar starptautiskajām drošības profesionāļu asociācijām un pārstāvēt asociācijas biedrus tajās;
4. Nodrošināt drošības profesionāļu zināšanu pārnesi vietējā un starptautiskā mērogā;
5. Sniegt konsultācijas drošības jautājumos;
6. Sadarboties ar atbildīgajām institūcijām un rosināt izmaiņas nozari ietekmējošajos normatīvajos regulējumos, kas veicina drošības industrijas sekmīgu attīstību.
Telephone
+371 29996668
E-mail
dpa@dpalv.lv
Rīga, Graudu iela 68
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Retail sale of beverages in specialised stores (47.25, version 2.0) (Source: CSB)
Rīga, Graudu iela 68
Laikmetīgās ēšanas kultūras dažādošana un redzesloka paplašināšana
Mazāk zināmo ēdinātaju un tirgus popularizēšana pilsētnieku vidū;
Sabiedrības saliedēšana ar ēdiena palīdzību.
Rīga, Graudu iela 68
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 20544321 Darba dienās no 9-18
E-mail
info@gravex.lv
Rīga, Graudu iela 68
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Other reservation service and related activities (79.90, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 24422828
E-mail
nfo@hothotpack.com
Rīga, Graudu iela 68
1.sekmēt biedru kopīgos centienus transporta attīstības komplekso problēmu atrisināšanai, transporta zinātnes nozares sasniegumu ieviešanai un popularizēšanai, transporta un loģistikas nozares ekspertu, zinātnieku un pedagogu sadarbības paplašināšanai un profesionālas kompetences paaugstināšanai;
2.transporta un loģistikas attīstības lokālo un globālo pamattendenču analīze un prognozēšana, šīs attīstības prioritāro virzienu noteikšana, priekšlikumu izstrāde starptautisko un nacionālo transporta un loģistikas kompleksu pilnveidošanai;
3.moderno informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un transporta procesu vadības līdzekļu integrācija, intelektuālo transporta sistēmu attīstība;
4.transporta nozares personāla akadēmiskās izglītības, profesionālās sagatavotības, kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās atbilstoši starptautiskajām prasībām;
5.fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšana ar mērķi attīstīt transporta un loģistikas nozari, paaugstināt augstskolu zinātnisko un pedagoģisko darbinieku kompetenci un profesionālo sagatavotību, paaugstināt transporta uzņēmumu speciālistu kvalifikāciju;
6.starptautisko multimodālo pārvadājumu attīstība un valstu sadarbība Eiropas un pasaules transporta sistēmu integrācijai;
7.transporta infrastruktūras attīstība atbilstoši starptautiskajām prasībām;
8.pasažieru un kravu pārvadājumu drošības paaugstināšana, kā arī apkārtējai videi draudzīgu transporta sistēmu izveide;
9.investīciju piesaiste zinātnisko, pētniecības un industriālo projektu izstrādei un realizēšanai transporta un loģistikas nozarē;
10.sadarbība ar radniecīgām nacionālajām un starptautiskajām institūcijām biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai;
11.zinātnisko, informācijas un organizatorisko servisu izveide un uzturēšana transporta jomas speciālistiem, kā arī valsts, pašvaldību un komerciālajām transporta un loģistikas struktūrām;
12.speciālās literatūras, mācību līdzekļu un mācību grāmatu publicēšana;
13.līdzdalība drukāto un elektronisko zinātniski tehnisko žurnālu izdošanā;
14.cita veida darbība, kas nepieciešama biedrības mērķa sasniegšanai.
Rīga, Graudu iela 68
Rīga, Graudu iela 68
Uzturēt, saglabāt un vairot nekustamā īpašuma vērtību un kvalitāti.
Rīga, Graudu iela 68
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Graudu iela 68
Veicināt sekmīgu apsardzes darbības nozares attīstību Latvijā;
Sekmēt Latvijas apsardzes darbības nozares esošo problēmu mērķtiecīgu risināšanu un taisnīgas konkurences nodrošināšanu;
Sadarboties ar atbildīgajām valsts institūcijām un nevalstiskajām organizācijām, rosināt izmaiņas apsardzes darbības nozari ietekmējošajā normatīvajā regulējumā, kas veicina apsardzes darbības sekmīgu attīstību valstī;
Pārstāvēt Biedrības biedrus tajās Latvijas un, ja nepieciešams, arī starptautiskajās organizācijās, kuras risina Biedrības biedriem aktuālus jautājumus;
Veikt ar Biedrības interesēm saistīto jautājumu virzīšanu atbilstošajās valsts un nevalstiskajās organizācijās.
Rīga, Graudu iela 68
Savu biedru aizstāvība un pārstāvība atbilstoši Starptautisko tiesību normām, Latvijas Republikas Satversmei, likumam "Par arodbiedrībām" un citiem Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un statūtiem, tos apvienojot kopīgai rīcībai, lai aizstāvētu viņu profesionālās, sociāli ekonomiskās tiesības un intereses.
Rīga, Graudu iela 68
Latvijas transporta sistēmas un ar to saistītās infrastruktūras pilnveidošana, veicinot pētniecisko, mācību institūciju un transporta organizāciju potenciālu.
Rīga, Graudu iela 68
sieviešu uzņēmīguma veicināšana, mentoringa kustības Latvijā un Eiropā attīstīšana un popularizēšana, sieviešu līdzdalības sekmēšana sabiedriskajā dzīvē un sociāli atbildīgā uzņēmējdarbībā, pilsoniskās sabiedrības veidošanas, sabiedrības integrācijas Latvijā un Eiropā veicināšana un sabiedrības sociālekonomisku un kultūras problēmu aktualizēšana un risināšana
Rīga, Graudu iela 68
Publishing of journals and periodicals (58.14, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Book publishing (58.11, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Publishing of books, periodicals and other publishing activities (58.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other education (85.5, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67606110
E-mail
lid@lid.lv
Rīga, Graudu iela 68
Wholesale of perfume and cosmetics (46.45, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26795539
E-mail
lind@e-apollo.lv
Rīga, Graudu iela 68
Semināru, mācību kursu, konferenču, konkursu un citu līdzīga rakstura pasākumu organizēšana ar mērķi izglītot un papildināt interesentu zināšanas namu pārvaldīšanas/apsaimniekošanas nozarē, civilās tiesvedības jautājumos, izpratnes veidošanā debitoru parādu administrēšanas jautājumos;
Veicināt namu pārvaldnieku aroda speciālistu un namu apsaimniekotāju profesionālo izaugsmi, apmācību. Sekmēt augstāku profesionālā līmeņa sasniegšanu;
Veicināt pārvaldnieka profesijas prestižu, pārvaldnieku interešu aizsardzību jebkurās tiesiskās attiecībās, lai veidotu labas pārvaldes, komunikācijas un līdzdalības formas;
Atbilstoši Biedrības kompetencei un attīstības ietvaros izstrādāt, vadīt un/vai piedalīties kā partneris dažādos ES fondu finansējuma un citu fondu finanšu līdzekļu piesaistes programmās, projektos un pasākumos;
Veikt aktīvu darbību dažādu normatīvo aktu pilnveidošanas iniciēšanā savas kompetences ietvaros.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution