Rīga, Dāliju iela 18, LV-1002

56° 55' 16.59870588", 24° 2' 48.06735828"

Rīga, Dāliju iela 18
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Rīga, Dāliju iela 18
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Rīga, Dāliju iela 18
Sekmēt inovācijas atbalsta sistēmas (nacionālās inovācijas sistēmas, inovācijas kultūras, inovācijas politikas) attīstību Latvijā mikro (indivīdu, organizāciju, valsts reģionu), mezo (valsts) un makro (starpvalstu) līmeņos, veicinot sadarbību starp Baltijas jūras reģiona valstīm un palielinot Latvijas ilgtspējīgu konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos:
1.Nacionālās inovācijas sistēmas attīstībā mikro, mezo un makro līmeņos veicināt jaunu zināšanu radīšanu, uzkrāšanu, apmaiņu un praktisko pielietojumu, kas sevī ietver pētniecību (izglītību, zinātni, jaunradi), tālākizglītību, mūžizglītību, komercdarbību;
2.Inovācijas kultūras attīstībā, mikro, mezo un makro līmeņos sekmēt indivīdu un organizācijai sociālajā un profesionālajā jomās;
3.Inovācijas politikas attīstībā atbalstīt inovācijas pakāpes un konkurētspējas paaugstināšanu;
Atbalstīt iniciatīvas inovācijas spējas paaugstināšanai Latvijā, pamatojoties uz Eiropas Savienības izaugsmes stratēģiju "Inovācijas Savienība":
1.Ar zinātniski pamatotām un praksē pārbaudītām metodoloģijām noskaidrot cēloņus un iemeslus ierobežotai inovatīvai darbībai un izstrādāt rekomendācijas turpmākai profesionālai darbībai to novēršanā;
2.Veikt pārmaiņas publiskā un privātā sektora sadarbībā mikro, mezo un makro līmeņos;
3.Veidot pasaules nozīmes zinātnisko pētījumu vietas;
Latvijas inovācijas atbalsta struktūras attīstībā sekmēt šādu inovatīvu starpniekorganizāciju attīstību:
1.Inovatīvas starpniekorganizācijas: biznesa inkubatorus; zinātnes un/vai tehnoloģiskos parkus; augstākās izglītības institūciju pārvaldījumā esošās starpniekorganizācijas (tehnoloģiju pārneses birojus, u.c.); vietējās pašpārvaldes pakļautībā esošās reģionālās attīstības organizācijas; virtuālās, uz konkrētiem inovatīviem projektiem balstītas, organizācijas; u.c. ar inovācijām saistītas starpniekorganizācijas;
2.Starpniekorganizācijas, kuras darbojas saskarsme ar zināšanu un tehnoloģiju radītājiem un pielietotājiem un tiek uzskatītas par izmaiņu veicinātājiem inovācijas sistēmās;
3.Starpniekorganizācijas, kuras veicina izmaiņas inovācijas sistēmās - uzlabo zināšanu plūsmu un ietekmē inovācijas sistēmas struktūru sadarbības dinamiku.
Telephone
+371 29113357
E-mail
info@4i.lv
Rīga, Dāliju iela 18
Sabiedriskā labuma darbība pieaugušo izglītībā, pētniecībā un tehnoloģiju attīstībā.
Rīga, Dāliju iela 18
Sabiedriskā labuma darbības attīstība ar Nodibinājuma un ziedojumu līdzekļiem.
Rīga, Dāliju iela 18
Other manufacturing n.e.c. (32.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution