Preiļu novads

Address was located in Preiļu novads
56° 9' 4.01652", 26° 44' 38.31612"

Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne
Raising of other cattle and buffaloes (01.42, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: CSB)
Preiļu nov., Preiļi, Mehanizatoru iela 12
Manufacture of wooden containers (16.24, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: CSB)
Preiļu nov., Riebiņu pag., Riebiņi, Dārzu iela 4 - 18
Veicināt dzimumu vienlīdzību sabiedrībā; aktualizēt tēmas, kas skar sieviešu tiesību aizstāvību; izglītot par sabiedrībā aktuālām tēmām; veicināt sociāli mazaizsargātu personu tiesību aizstāvību un integrāciju sabiedrībā; veicināt diskriminētu personu tiesību aizstāvību; mazināt diskrimināciju sabiedrībā; izglītot par reproduktīvo veselību.
Preiļu nov., Preiļi, Rēzeknes iela 34 - 25
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Riebiņu nov., Rušonas pag., Kotāni
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Preiļu nov., Preiļi, Liepu iela 1 - 70
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Preiļu nov., Preiļi, Andreja Upīša iela 3 - 49
Publishing of journals and periodicals (58.14, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Preiļu nov., Preiļi, Andreja Upīša iela 12 - 4
Piedalīties un realizēt projektus daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes paaugstināšanas programmā adresē: Andreja Upīša ielā 12, Preiļos.
Ar dzīvokļa īpašnieku Andreja Upīša ielā 12, Preiļos lēmumu uzņemties pilnvarnieka pienākumus un tiesības rīkoties dzīvokļu īpašnieku vārdā.
Piedalīties un realizēt citus Eiropas Savienības, nacionālos, pašvaldības līdzfinansētos projektus daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai energoefektivitātes pasākumu ietvaros un daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu veikšanai, ja daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, tās daļa, atsevišķu tehnisko sistēmu vai elementu stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai veselībai.
Aizsargāt un aizstāvēt biedrības biedru tiesības un intereses.
Preiļu nov., Riebiņu pag., Riebiņi, Rēzeknes iela 1 - 10
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Preiļu nov., Preiļi, Celtnieku iela 11 - 11
spēļu automāti
videonoma
tirdzniecība
izstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošana
arhitektūras projektēšanas darbi
dizains
poligrāfija
izdevējdarbība
mēbeļu restaurācija
autotransporta pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Preiļu nov., Rušonas pag., Kamenka, "Šosejas mājas"
Preiļu nov., Preiļi, Skolas iela 16
General medical practice activities (86.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 28650561
Preiļu nov., Silajāņu pag., Latatujeva, "Ābeles"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Preiļu nov., Preiļi, Daugavpils iela 5
Retail sale of flowers, plants, seeds, fertilisers, pet animals and pet food in specialised stores (47.76, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglonas Madelāni, "Ābelītes"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: CSB)
Preiļu nov., Rušonas pag., Grebeži, "Ābeļkalns"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Riebiņu nov., Galēnu pag., Mičuļevka
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Preiļu nov., Pelēču pag., Ārdava, "Āboliņi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Growing of pome fruits and stone fruits (01.24, version 2.0) (Source: CSB)
Growing of perennial crops (01.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Preiļu nov., Preiļu pag., Sondori, "Āboliņi"
Support activities for animal production (01.62, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Vārkavas nov., Rožkalnu pag.
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Riebiņu nov., Galēnu pag., Voveres
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Riebiņu nov., Riebiņu pag., Petrovski
komerctirdzniecība
starpniecība
plaša patēriņa preču ražošana
u.c. statūtos paredzētā darbība
Preiļu nov., Preiļi, Nikodema Rancāna iela 8 - 7
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 22008482
E-mail
cimane.kristine@gmail.com
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Kalna iela 12
Veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos.
Veicināt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās.
Veicināt pilsonisko līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskas un demokrātiskas valsts elementus.
Piedalīties procesos, kuriem jānodrošina sabiedrības interešu ievērošanu un sniegt sabiedrības locekļiem atbalstu to interešu aizstāvībai.
Veikt politisko procesu pētniecību un analīzi, izveidot informatīvo interneta mājas lapu.
Veikt pasākumus sabiedrības izglītošanā, savu tiesību apzināšanā.
Veicināt pieaugušo tālākizglītību, bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšanu, starpetniska dialoga veicināšanu.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu novada teritorijas attīstību.
Veicināt efektīvāku sadarbību un atbalstu starp novadu domēm un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, daudzveidojot tūrisma piedāvājuma klāstu, piesaistot Eiropas Savienības fondu finanses.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai.
Piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās, atbalsts ģimenēm, sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana u.c.
Piedalīties vides aizsardzībā, sakopšanā, labiekārtošanā un tradīciju saglabāšanā.
Popularizēt novadu kultūras un vēstures mantojumus.
Izmantot novadu kultūras un vēstures mantojumu tūrisma produktu attīstībai, jaunu tūrisma produktu veidošanai un popularizēšanai, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā.
Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Labdarības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
Veikt informatīvo, dokumentālo u.c. veida video sižetu, raidījumu un filmu veidošanu par tēmām, kas nepieciešamas biedrības mērķu sasniegšanai un tās darbības atspoguļošanai.
Veidot novada vēstures video hronikas arhīvu.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi;
radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās;
atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs;
popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu;
organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību;
pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi;
iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos;
iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai;
veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas katoļu Baznīcas mācību, veicināt svētceļojumus uz starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā un sniegt ar tiem saistītos pakalpojumus
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 4
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS)
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks (55.30, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26475335
+371 29275701
+371 29194362
E-mail
aglonascakuli@one.lv
aglonasalpi@inbox.lv
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunaglonas iela 7
Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security (84.12, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
General medical practice activities (86.21, version 2.0) (Source: CSB)
Preiļu nov., Aglonas pag., Jaunaglona, Rušonas iela 11
Skolēnu un pieaugušo tālākizglītības nodrošināšana;
veicināt izglītības iespējas Latgales iedzīvotāju bērniem;
veicināt bērnu tiesību ievērošanu.
Preiļu nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 11
Makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana;
ezeru apsaimniekošana;
zivju resursu aizsardzība un pavairošana;
licencētās makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas organizēšana;
makšķerēšanas tūrisma attīstība;
vides izglītības veicināšana.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution