Madonas novads, Madona, Blaumaņa iela 16, LV-4801

56° 51' 5.2331324400002", 26° 12' 58.1355144"

Madonas nov., Madona, Blaumaņa iela 16
Apsaimniekot dabas parka "Kuja" teritoriju saskaņā ar Eiropas Savienības regulām, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, noteiktajā kārtībā, sadarbojoties ar attiecīgām valsts un Eiropas Savienības institūcijām.
Piesaistīt līdzekļus no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības fondiem, no juridisko un privāto personu ziedojumiem dabas parka "Kuja" attīstībai, labiekārtošanai un reklāmas materiālu izdošanai.
Veicināt zemes un mežu īpašniekiem neiegūtās peļņas ikgadēju kompensēšanu, sakarā ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem dabas parka "Kuja" teritorijā.
Uzturēt ciešus kontaktus ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas ar citām dabas parkos un īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izveidotām organizācijām un teritoriju īpašniekiem. Koordinētas sadarbības izveidošanai.
Apkopot Baltijas valstu, Eiropas un pasaules pieredzi un likumus par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.
Fonda darbību veikt atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 105.pantam: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujam tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību."
Madonas nov., Madona, Blaumaņa iela 16
Latvijas mūzikas izglītības sistēmas un tradīciju saglabāšana, to pilnveidošana.
Telephone
+371 65407900
Madonas nov., Madona, Blaumaņa iela 16
Veicināt jauno talantu izaugsmes iespējas rīkojot konkursus, festivālus, meistarklases, stažēšanos, izdevējdarbību;
pilnveidot esošo kultūrvidi un radīt jaunus kultūras objektus;
rīkot ziedojumu vākšanas akcijas;
padziļināt novada iedzīvotāju ētisko un estētisko audzināšanu;
piesaistīt juridisko un fizisko personu ziedoto naudu, kā arī nodibinājuma līdzekļus, kuri iegūti saimnieciskās darbības rezultātā, veikt sabiedriskā labuma darbu - saglabāt Latvijas kultūras un mākslas darbinieku nozīmīgo radošā darba ieguldījumu un kultūrvēsturisko mantojumu Latvijas kultūrā;
veicināt izglītības, zinātnes, kultūras , mākslas un izglītojošo programmu attīstību Latvijā, paredzot materiāli8 atbalstīt talantīgākos skolu, ģimnāzijas audzēkņus, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas, Latvijas Mākslas akadēmijas un Latvijas Universitātes studentus, pasniedzējus u.c. piešķirot Nodibinājuma stipendijas, balvas un prēmijas konkursos, tādējādi, veicinot labdarību, atbalstot mākslinieku izaugsmi;
piešķirt nodibinājuma balvas par radošo darbu sarīkojumu veidotājiem un to realizētajiem u.c., tādējādi, materiāli atbalstot un veicinot talantu pilnveidošanos, jaunradi un izaugsmi;
veicināt un finansēt grāmatu un dokumentālo filmu uzņemšanu par Latvijas kultūru, mākslu un mākslinieciskajām personīhbām;
organizēt radošās nometnes (ar mākslas, mūzikas un kultūras programmām), kultūras iestāžu apmeklējumus kā balvas, apmaksājot koncertu un izrāžu biļetes;
veikt reklāmas darbību, kas izskaidro un popularizē Nodibinājuma darbību.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution