Liepāja, Brīvības iela 39, LV-3401

56° 31' 8.8715568", 21° 1' 4.21315608"

Liepāja, Brīvības iela 39
Vadīt un koordinēt biedru - visu interesentu darbību Liepājā, Liepājas rajonā, Rīgā un citos valsts reģionos un visas ar sporta dejām saistītās norises.
Liepāja, Brīvības iela 39
Fitness facilities (93.13, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Activities of sport clubs (93.12, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29240547
E-mail
b_sport@inbox.lv
Liepāja, Brīvības iela 39
Bērnu un jauniešu intereses palielināšana par sporta veidiem, sporta izglītību un sportu kopumā, kā arī uzmanības pievēršana veselīgam dzīves veidam;
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
Bērnu un jauniešu rehabilitācijas, u.c. nometņu rīkošana un atbalstīšana;
Bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu un jauniešu palīdzība integrēšanai sabiedrībā, pēc pilngadības sasniegšanas, vērtējot individuālās vajadzības, mācot viņiem uzņemties rūpes un apgūt ikdienas dzīvei nepieciešamās iemaņas, attīstot individuālos talantus;
Informatīvi izglītojošu semināru un kursu, labdarības pasākumu organizēšana;
Psiholoģiskas, juridiskas un/vai finansiālas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušam bērnam vai pusaudzim, risinot sociālos, veselības, izglītības un emocionālu un materiālu labklājību saistītus jautājumus;
Saimnieciskās darbības veikšana mērķu sasniegšanai.
Liepāja, Brīvības iela 39
Veicināt bērnu, jauniešu, pieaugušo veselīgu dzīvesveidu, regulāru nodarbošanos ar dažādām sporta aktivitātēm.
Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.
Palīdzēt bērniem jau agrā vecumā atklāt talantu konkrētā sporta veidā.
Izveidot un uzturēt sporta aktivitāšu rezultātu novērtēšanas sistēmu.
Veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interesi par sporta veidiem, sporta izglītību un sportu kopumā.
Izveidot un uzturēt sporta aktivitāšu monitorēšanas sistēmu.
Liepāja, Brīvības iela 39
1.Veicināt bērnu un jauniešu, kā arī pieaugušo fiziski aktīva dzīves veida popularizēšanu;
2.Nodrošināt treniņu norisi un sportistu piedalīšanos gan Latvijas, gan starptautiska mēroga sacensībās;
3.Veicināt cīņas sporta veidu attīstību un popularizēšanu Liepājā un Latvijā;
4.Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus;
5.Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu radniecīgām organizācijām.
Liepāja, Brīvības iela 39
veidot Liepājas pilsētas apstākļiem un tradīcijām atbilstošu hokeja meistarības sistēmu, kas garantētu sportistu, kā arī komandu augstu rezultātu sasniegšanā dažāda mēroga turnīros un sacensībās, veikt pētniecisko un publicitātes darbu hokeja popularizēšanā, veicināt sabiedrības dalību aktīvās sporta nodarbībās, veicināt hokeja attīstību un popularizēšanu Liepājā, Latvijā, kā arī starptautiskā mērogā, veicināt Biedrības sportistu augstu rezultātu sasniegšanu un sporta speciālistu piedalīšanos dažāda mēroga izglītojošos semināros.
Liepāja, Brīvības iela 39
Apvienot sporta organizācijas Latvijā, lai attīstītu un atbalstītu jostu cīņu Latvijā, nodrošināt Latvijas sportistu piedalīšanos sporta pasākumos Latvijā un ārzemēs.
organizēt jostu cīņas sporta veidu sacensības;
organizēt sportistu, treneru un tiesnešu atestāciju;
organizēt sporta pasākumus;
organizēt sporta nometnes;
izveidot sporta bāzes;
iestāties starptautiskajās organizācijās;
sporta izglītības un sporta audzināšanas darbība: semināru, kursu, sporta skolu organizēšanu, sportistu, treneru un tiesnešu sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšana;
reklāmas un izdevniecība darbība;
sporta saimnieciskās darbības: sporta inventāra, simbolikas izstrāde un izgatavošana, sportistu apgādes ar apģērbu, apaviem u.c. sporta piederumiem organizēšana, sportistu izbraukumu organizēšana;
organizēt sportistu piedalīšanos sporta sacensībās;
organizēt masu pasākumus jauno sportistu piesaistei nodarbībām cīņu sporta veidos, plaši popularizēt cīņu sporta veidus;
piedalīties starptautiskajās organizācijās;
reklamēt veselīgu dzīves veidu un aktīvu sportu;
organizēt sporta sabiedriskos pasākumus;
speciālistu pieaicināšana noteiktu uzdevumu risināšanai;
labdarības un citu pasākumu organizēšana;
komercdarbības dibināšana;
publikāciju un informācijas sniegšana presē, radio un televīzijā, kā arī izdevējtiesību realizācija iespiedprodukcijai atbilstoši Federācijas darbībai;
veikt citas likumos atļautās darbības;
sniegt materiālo palīdzību sportistiem;
saņemt ziedojumus sporta attīstībai.
Liepāja, Brīvības iela 39
Biedrības darbības pamatmērķis ir veicināt tradicionālo cīņas mākslu un veselīga dzīvesveida popularizāciju sabiedrībā. Iedzīvotāju zināšanu vairošana cīnas mākslu sfērā, papildinot viņu zināšanas ar galvenajiem cīnas makslu principiem un pašaizsardzības metodēm, kā arī tradicionālo un mūsdienu pašaaizsardzības veidu izpēte un attīstības veicināšana Latvijā, tajā skaitā:
-kobudo popularizācija un attīstīšana, kobudo lomas nostiprinšana personas vispārējās attīstības veicināšanā un veselības nostiprināšanā;
- draudzības un kultūras saišu veidošana un nostiprināšana starp dažādu cīņas mākslu pārstāvjiem Latvijā un ārvalstīs, dalīšanās uzkrātajā pieredzē, meistarības paaugstināšana, sadarbības attīstīšana un veicināšana starp Latvijas un ārvalstu cīņas mākslas klubiem;
- lekciju, konferenču, semināru, konkresu, intensīvo treniņu nometņu, stažēšanās, meistarklašu un citu izglītojošu, atveseļojošu un mācību pasākumu organizēšana tradicionālo cīņas mākslu un veselīga dzīvesveida popularizēšanai;
- projektu realizācija izglītības un sporta-veselības sfērā, zinātniski pētnieciskā darbība, jaunu tehnoloģiju izstrāde pašaaizsardzības līdzekļu un metožu attīstības veicināšanai;
- Biedrības un tās biedru piedalīšanās un pārstāvības organizēšana vietēja, reģionāla, kā arī starptautiska mēroga semināros, konferencēs, treniņnometnēs u.c. pasākumos;
- veicināt sadarbību visu ieinteresēto fizisko un juridisko personu starpā dažādu tradicionālo cīņas mākslu virzienu izplatīšanai un apmācība tiesībsargājošās iestādēs, apsardzes un drošības struktūrās;
- sadarbība ar Starptautisko miesassargu un drošības dienestu asociāciju (International Bodyguard and Security Services Association);
- iniciatīvu izvirzīšana starptautisko projektu uzsākšanai cīņas mākslu jomā un piedalīšanās šādu projektu īstenošanā, piedalīšanās cīņas makslu attīstības koncepciju izstrādāšanā;
- Biedrības biedru ekonomisko tiesību un interešu saskaņošana un interešu aizstāvības nodrošināšana;
- Biedrības biedru interešu pārstāvība valsts varas, valsts pārvaldes, saimnieciskajās un sabiedriskajās institūcijās, kā arī starptautiskajās organizācijās.
Telephone
+371 22086055
E-mail
zaytsev.igorv@gmail.com
Liepāja, Brīvības iela 39
Attīstīt un popularizēt boksu un citus cīņas veidus Liepājā un Latvijā;
Propagandēt fizisku kultūru un veselīgu dzīves veidu.
Liepāja, Brīvības iela 39
Apvienot cilvēkus un idejas, kas veido empātisku, izglītotu un pilsoniski aktīvu sabiedrību;
sargāt cilvēktiesības dažādās institūcijās, pārstāvot viedokli, ka visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no dzimuma, etniskās piederības, sociālā stāvokļa, seksuālās orientācijas u.c. pazīmēm ir tiesības būt līdzvērtīgiem
Liepāja, Brīvības iela 39
Operation of sports facilities (93.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Activities of sports clubs (93.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 63483888
E-mail
info@loc.lv
Liepāja, Brīvības iela 39
saskaņot biedru darbību, izstrādājot, realizējot sporta veterānu kustības attīstības programmu Liepājas pilsētā;
iesaistīt sporta veterānu apsākumos pēc iespējas vairāk vidējās un vecākās paaudzes iedzīvotāju un viņu ģimenes locekļus, veicinot jaunās paaudzes izpratni par sporta nozīmi visam mūžam;
palielināt sporta lomu personības attīstībā un integrācijai sabiedrībā;
veicināt sporta veterānu sadarbību ar citu pilsētu un novadu sporta veterāniem;
attīstīt starptautiskos sporta sakraus, atbalstot sporta veterānu piedalīšanos dažāda mēroga čempionātos un citos sporta, tūrisma un kultūras pasākumos;
veicināt Liepājas sporta veterānu dzīves kvalitātes paaugstināšanu, atbalstot vientuļos sportistus, trenerus un sporta darbiniekus;
sadarboties ar Latvijas Sporta veterānu savienību, kā arī citām sporta organizācijām;
organizēt un vadīt jebkuru labdarības pasākumu, kura organizēšana nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.
Liepāja, Brīvības iela 39
Operation of sports facilities (93.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63483883
E-mail
birojs@loc.lv
Liepāja, Brīvības iela 39
1. Veidot Liepājas pilsētas apstākļiem un tradīcijām atbilstošu velosporta meistarības sistēmu, kas garantētu sportistu, kā arī komandu augstu rezultātu sasniegšanā dažāda mēroa sacensībās;
2. Veikt pētniecisko un publicitātes darbu velosporta popularizēšanai;
3. Veicināt sabiedrības dalību aktīvās sporta nodarbībās;
4. Bērnu un jauniešu sporta nodarbību organizēšana;
5. Veicināt velosporta attīstību un popularizēšanu Liepājā, Latvijā, kā arī starptautiskā mērogā;
6. Veicināt Biedrības sportistu augstu rezultātu sasniegšanu un sporta speciālistu piedalīšanos dažāda mēroga izglītojošos semināros;
7. Lekciju, semināru un intensīvo treniņu nometņu organizēšana.
Liepāja, Brīvības iela 39
Vienotas basketbola sistēmas izveide un attīstīšana Liepājā - bērnu, jauniešu un pieaugušo.
Profesionālo vīriešu un sieviešu basketbola klubu izveide un vadīšana.
Sporta spēļu un sporta nometņu organizēšana pilsētas, valsts un statptautiskā mērogā.
Apvienot fiziskas un juridiskas personas kop[īgu interešu realizēšanai un pilnveidošanai, kuras saistītas ar bērnu, jauniešu un pieaugušo basketbola prasmj apguvi, pilveidošanu un sportisko sasniegumu veicināšanu.
Liepāja, Brīvības iela 39
Veidot Liepājas pilsētas apstākļiem un tradīcijām atbilstošu sporta meistarības sistēmu, kas garantētu sportistu, kā arī komandu augstu rezultātu sasniegšanā dažāda mēroga turnīros un sacensībās;
veikt pētniecisko un publicitātes darbu sporta popularizēšanai;
veicināt sabiedrības dalību aktīvās sporta nodarbībās;
veicināt sporta attīstību un popularizēšanu Liepājā, Latvijā, kā arī starptautiskā mērogā;
veicināt Biedrības sportistu augstu rezultātu sasniegšanu un sporta speciālistu piedalīšanos dažāda mēroga izglītojošos semināros.
Liepāja, Brīvības iela 39
Fitness facilities (93.13, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Liepāja, Brīvības iela 39
Terminated 31.07.2007
Fiziski aktīva dzīves veida un sieviešu basketbola popularizēšana.

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution