Ķekavas novads, Daugmales pagasts, Daugmale

56° 49' 18.44724", 24° 24' 58.1472"

Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Krāces" - 4
Ķekavas novadā ar piesaistīto finanšu līdzekļu un Nodibinājuma rīcībā iegūto kustamo un nekustamo mantu:
nodrošināt bērniem (it īpaši ģimenēm no sociāli mazaizsargātas grupas, maznodrošinātiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, bērniem līdz 12 gadu vecumam) iespēju, lai varētu bez maksas apmeklēt attīstošus, izglītojošus, veselību veicinošus pasākumus;
atbalstīt ģimenes bērnu audzināšanas jautājumu risināšanā (informācija, konsultācijas, speciālistu piesaiste);
izveidotu (t.sk. nomātu, pirktu, uzturētu, būvētu vai remontētu un aprīkotu telpas un/vai labiekārtotu teritorijas) atbalsta centram, tam izveidotu infrastruktūru, kā arī nomātu, iegādatos vai izveidotu aprīkojumu un palīglīdzekļus;
veicinātu ģimeņu ar bērniem sociālo aktivitāti;
attīstītu ģimeņu pašpalīdzības kustību
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Straumes" - 5
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Lūši"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Krokusi"
Popularizēt airēšanas sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicinot cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību, organizēt dažāda līmeņa sporta apmācības nodarbības un sacensības;
veicināt airēšanas sporta veida attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām airēšanas sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;
palielināt airēšanas sportistu skaitu Latvijā, piesaistot pēc iespējas vairāk jaunus dalībniekus, neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem kritērijiem;
veicināt izcilu airētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskās sacensībās;
ar savu darbību atbalstīt, modernizēt, organizēt airēšanas sporta sacensību tiesāšanu Latvijā, airēšanas sporta tiesnešu piesaistīšana, to zināšanu un prasmju paaugstināšana;
veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē;
veicināt sadarbību ar citām airēšanas sporta organizācijām Latvijā un starptautiskajā vidē;
veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī veicināt sadarbību starptautiskā līmenī izvirzīto mērķu sasniegšanai;
savā darbībā ievērot sporta ētikas principus un darboties saskaņā ar Eiropas Sporta Hartu, Olimpisko hartu, Sporta ētikas kodeksu, Sporta Likumu u.c., airēšanas sportu reglamentējošiem dokumentiem Latvijā, kā arī Starptautiskās Airēšanas Federāciju Apvienības (FISA, "Federation Internationale des Societes d'Aviron") normatīvos aktus, kas reglamentē starptautisko sacensību noteikumus un norisi.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Jaunakeri"
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Plant propagation (01.30, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29297217
E-mail
guntis.grants@gmail.com
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vetlandas"
Veicināt visa veida sportisko un veselīgu dzīvesveidu veicinošo aktivitāšu organizēšanu un popularizēšanu Ķekavas novadā un ārpus tās robežām.
Telephone
+371 26355538
E-mail
kpinvest@inbox.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Atvari" - 6
Agents involved in the sale of timber and building materials (46.13, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Building completion and finishing (43.3, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Electrical, plumbing and other construction installation activities (43.2, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Demolition and site preparation (43.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 67544354
E-mail
Info@kiegelis.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vārpas" - 22
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vēsmas"
Sekmēt katra ieinteresēta cilvēka izglītošanos, jomās, kas saistītas ar veselīga dzīvesveida veicināšanu, fizisko un garīgo spēju attīstīšanu, individuālo talantu izkopšanu.
Radīt ikvienam labvēlīgus apstākļus regulāriem sporta treniņiem cīņas mākslas iemaņu apgūšanai un pilnveidošanai, nodrošinot ar piemērotām telpām un inventāru.
Veicināt cilvēkiem ar īpašām vajadzībām apmācību atbilstoši viņu veselībai un spējām.
Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta treniņos.
Meistarklašu un citu pasākumu organizēšana, atbalstīšana un rīkošana, patstāvīgi vai sadarbībā ar Valsts un Pašvaldību institūcijām, kā arī ārvalstu partneriem un nevalstiskām organizācijām.
Veicināt labvēlīgus apstākļus kultūras radošām personībām - mūzikas kolektīviem, soloizpildītājiem, literātiem, māksliniekiem.
Sadarbība ar citām organizācijām, kuru mērķi sakrīt ar Biedrības mērķiem, citu valstu līdzīgu organizāciju pārstāvju vizīšu organizēšana Latvijā, izglītojošu pasākumu un Biedrības mērķu popularizēšanas veikšanai.
Veikt izdevējdarbību, arī informācijas izplatīšanu, izmantojot interneta iespējas.
Veikt citu publisko darbību.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vārpas" - 27
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vaivari 1"
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29541338
E-mail
fa19@inbox.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vilbergi"
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: CSB)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vilbergi"
Computer consultancy activities (62.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Ziediņi"
Cutting, shaping and finishing of stone (23.70, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Daugavieši"
sabiedriskā labuma darbība, kas izpaužas kā Daugmales apkaimes attīstības veicināšana
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Alpi"
sekmēt ķekavas novada Daugmales pagasta attīstību;
uzlabot Ķekavas novada Daugmales pagasta sabiedrības dzīves kvalitāti, sekmēt abiedrības pašapziņu un radošo iniciatīvu;
veicināt un atbalstīt sabiedrīskās dzīves aktivitātes izglītībā, kultūrā, sportā un atpūtā;
realizēt izglītojošus pasākuus un aktivitātes;
iesasitīties savu ideju un vajadzību realizēšanā gan sociālā, gan ekonomiskajā jomā;
rūpēties par ģimeņu fizisko un garīgo stabilitāti;
pilnveidot sadarbību ar vietējo skolu kā ģimenes atbalsta centru;
veidot un attīstīt sadarbību ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, individuāliem uzņēmējiem;
veicināt iedzīvotāju līdzatbildību, kā arī sabiedrības integrāciju;
popularizēt veselīgu un videi draudzīgu dzīvesveidu
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Laimiņi"
Veicināt sociāli ekonomisko aktivitāti un amatniecības attīstību Ķekavas novadā;
sekmēt Ķekavas novada amatnieku interešu ievērošanu valsts un pašvaldību institūcijās.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Atvari" - 6
Nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodotās daudzdzīvokļu ēkas "Atvari" Daugmales pagastā, Ķekavas novadā (turpmāk tekstā "Ēka") un citu pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodotu ēku pienācīgu uzturēšanu., tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un koplietošanas telpu izmantošanu.
slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, sagatavot pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu augstu dzīves kvalitātes līmeni Ēkā.
veikt biedrības apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju un piemāju teritoriju uzturēšanu un ekspluatāciju.
apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu, dzīvojamo māju un piemāju teritoriju izmantošanu.
aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk.biedrības biedru, tiesības un intereses (arī patērētāju tiesību jomā).
pārstāvēt biedrības biedrus valsts un pašvaldības institūcijās, iesniegt un saņemt likumdošanā paredzēto dokumentāciju (zemesgrāmatu, inventarizācijas lietu un citu) kas ir nepieciešams īpašuma pārvaldīšanai.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Skola"
Daugmales skola - daudzpusīgs un materiāltehniski nodrošināts formālās un neformālās izglītības, kultūras un sporta centrs;
neformālās izglītības un mācību vides labiekārtošanas projektu organizēšana; vadīšana un īstenošana Daugmalē;
sadarbība ar ķekavas novada pašvaldību, citām Latvijas un pasaules organizācijām, rosinot Daugmales pagasta teritorijas iedzīvotājiem svarīgus izglītības un vides projektus;
finansu līdzekļu un cita veida ziedojumu piesaiste izglītības un vides labiekārtošanas projektu īstenošanai.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vārpas" - 29
veicināt jāšanas sporta attīstību Ķekavas novadā un Latvijā;popularizēt jāšanas sportu iedzīvotāju, īpaši bērnu un jauniešu vidū;veicināt un popularizēt veselīgu dzīvesveidu;uzlabot un dažādot aktīvās atpūtas un sportošanas iespējas Ķekavas novadā.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Duducīši"
Papildināt ārstu un sabiedrīabs zināšanas par ādas ļaundabīgo audzēju (vēža) attīstības iemesliem, profilaksi, diagnostiku un ārstniecīabs iespējām, tādējādi veicinot ādas ļaundabīgo audzēju (vēža) skaita samazināšanu Latvijas iedzīvotāju vidū un mirstības samazināšanu no šīm slimībām.
Veicināt sadarbību starp eiropas Savienības un citu valstu radniecīgām organizācijām, kā arī valsts institūcijām, organizējot lekcijas, kongresus un seminārus par dermatoloģiskām problēmām.
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Dorītes"
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Raising of other animals (01.49, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29494234 Dravnieks – īpašnieks
+371 26999442 Marketinga un reklāmas jautājumi
E-mail
info@daugmalesmedus.lv
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Ķirši"
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Dāboliņi"
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Ziediņi"
Cutting, shaping and finishing of stone (23.70, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vilbergi"
Other information technology and computer service activities (62.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vilbergi"
Public relations and communication activities (70.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Vilbergi"
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Ķirši"
Motion picture, video and television programme production activities (59.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29199199
Ķekavas nov., Daugmales pag., Daugmale, "Lotoss"
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution