• en

Kandavas novads, Kandava

57° 1' 59.3436", 22° 46' 36.44364"

3E Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Jelgavas iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Manufacture of consumer electronics (26.40, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63181120
+371 29457588
ABAVA-1
Kandavas nov., Kandava, Priežu iela 1
Nodrošināt Biedrības biedrus ar automašīnu garāžu lietošanu nepieciešamo komunikāciju kā arī apmierināt citas ar garāžu ekspluatāciju saistītās saimnieciskās un sadzīves vajadzības. Telephone
+371 29192927
Abavas ielejas attīstības centrs
Kandavas nov., Kandava, Kūrorta iela 1B
Veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos;
veicināt tūrisma attīstību;
veicināt zivju resursu saglabāšanu un atjaunošanu;
veicināt bioloģiskās lauksaimniecības attīstību;
veicināt ekoloģiski tīras vides saglabāšanu;
izglītot ar lauku attīstību saistīto uzņēmumu vadītājus un darbiniekus;
attīstīt sadarbību Biedrības biedru starpā;
sekmēt informācijas apmaiņu, apkopošanu un izplatīšanu;
veicināt videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu;
veicināt veselīgu dzīves stilu;
veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
citas darbības un uzdevumi, kas nav pretrunā ar Biedrības darbības statūtiem.
Telephone
+371 63125016
+371 28396830
E-mail
aiac@inbox.lv
Abavas ielejas vīna dārzi
Kandavas nov., Kandava, "Riebiķi"
veicināt vīnkopības un vīndarības attīstību Abavas ielejā un Latvijā Telephone
+371 29230868
ABBA-3, J.Bērziņa individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Ķiršu iela 2
komercdarbība
tirdzniecība
preču ražošana un realizācija
transporta pakalpojumi
starpniecība
mežizstrāde
sabiedriskā ēdināšana
u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
Telephone
+371 63132412
ABI 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Sabiles iela 1
Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores (47.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 63132284
+371 29992151
Adreg, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Ošu iela 2
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26545501
ADZ 3, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Rūmenes iela 36
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26641905
AGS 1, SIA
Kandavas nov., Kandava, Liepu iela 11 - 6
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 63222201
AK Celms, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Sabiles iela 8 - 18
Combined facilities support activities (81.10, version 2.0) (Source: SRS)
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26399966
ALTA V, Vāveres individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Talsu iela 7-3
Other retail sale in specialized stores (52.48, version 1.0) (Source: CSB)
Alternativas, Sabiedrības integrācijas biedrība
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 7 - 2
Virsmērķis - veicināt Latvijas un ārvalstu organizāciju sadarbības kontaktu tīklu, ilgtspējīgu attīstību, pieredzi, efektivitāti un sabiedrības integrāciju, balstoties uz kopējām pamatvērtībām.
Veicināt profesionālu psiholoģisko atbalstu cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzību, tādējādi sekmējot sabiedrības intereses un vajadzības.
Veicināt sociālās aizsardzības sistēmas, tādējādi sekmējot sabiedrības iespējas uz sociālās labklājības celšanu.
Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, līdzdalību un ieguldījumu ilgtspējīgai attīstībai, kas sekmētu sabiedrības integrācijas tendences.
Veicināt filantropiju jeb labdarību, tādējādi atbalstot sabiedrības vajadzības, kā arī piesaistīt ziedojumu sabiedriskā labuma mērķa īstenošanai.
Veicināt integrētu pieeju kultūras, mākslas, mūzikas, sporta un izglītības procesam - formālās, neformālās un interešu izglītības mijiedarbībai vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī, kas vērstas uz sabiedrību kopumā t.sk. jaunatni un čigānu (romu) etnisko minoritāti, tādējādi sekmējot sociālo iekļaušanu un aktīvu pilsonisko apziņu, iniciatīvu, attīstību, uzņēmību, radošo darbību, identitāti, vēsturi, kultūru, starpetnisku dialogu un līdzdalību sabiedriskajā dzīvē.
Veicināt romu (čigānu) izglītības līmeņa paaugstināšanu un pilnveidošanos, pievēršot uzmanību uz esošo šķēršļu apzināšanu un konstruktīviem izglītības problēmu risinājumiem.
Veicināt sabiedrības tradicionālo kristīgo konfesiju garīgo mantojumu, kas balstīts uz kristīgās ticības pamatiem Bībelē, vērtībām un izpausmēm pasaules kultūras attīstībā.
Veicināt zinātniski - praktisku pētniecību psiholoģiskās darbības ietvarā, izvērtēšanu, konsultēšanu, un cita uz klientu orientēto darbību, kuras mērķis ir veicināt viņa spējas adaptēties savā sociālajā vidē, kā arī organizācijas attīstības sekmēšanu, ievērojot vadības, darbinieku un sabiedrības intereses.
Telephone
+371 28195686 Projektu vadītājs
+371 22361915
E-mail
alternativas@mail.lv
AM Būvprojekts, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 12 - 42
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27557777
AMCON, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 14
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29114333
ANCE & IF, SIA
Kandavas nov., Kandava, "Dārziņi"
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: SRS)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29361394
Anitas rokdarbi
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 16 - 1
Veicināt amatniecības attīstību, popularizēšanu, amatnieku izstrādājumu realizēšanu.
Annijas biedrība
Kandavas nov., Kandava, Raiņa iela 19A
1.Sekmēt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības saglabāšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Kandavā, Kandavas novadā, Latvijā un ārvalstīs, it īpaši jauniešu vidū;2.Veicināt tradicionālā kultūras mantojuma un amatniecības prasmju apguvi un saglabāšanu jauniešu vidū;3.Veicināt tautiskā mantojuma apguvi un atpazīstamību plašākā sabiedrībā, rīkojot un piedaloties amatniecības izstādēs un tirdziņos, iesaistot tajos jauniešus;4.Celt godā Latvijas un Kandavas novada amatu tradīcijas, kā arī atjaunot amatu prestižu sabiedrībā, iesaistīt amatu prasmju apgūšanā Kandavas novada jauniešus.
ARDI PLUS, A.Āboliņa Kandavas pilsētas individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 12 - 61
Wired telecommunications activities (61.10, version 2.0) (Source: CSB)
ARSA, Lēnerta individuālais uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Valteru iela 4-21
tirdzniecība
starpniecība
komercdarbība
ārējā ekonomiskā darbība
tūrisma pakalpojumi
Telephone
+371 63132280
ART FORTUNA, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zemītes iela 36
Plastering (43.31, version 2.0) (Source: AR2015)
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: AR2015, CSB)
Painting and glazing (43.34, version 2.0) (Source: AR2015)
Roofing activities (43.91, version 2.0) (Source: AR2015)
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: AR2015)
A.S., Kandavas pilsētas A.Strādera individuālā uzņēmuma ražošanas komercfirma
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 47-2
audio-video ierakstu pirkšana, pārdošana, noma
audio, videoaparatūras, tp rezerves daļu iepirkšana un tirdzniecība, noma
mazum-, vairumtirdzniecība
atpūtas organizēšana
kultūras un sporta pasākumu rīkošana
pārstāvniecības funkcijas
starpniecība
importa un eksporta operācijas
ārējā ekonomiskā darbība
reklāma un mārketings
u.c. statūtos paredzētā darbība

Atbalsts Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolai
Kandavas nov., Kandava, Skolas iela 10
veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa;
atbalstīt un stimulēt Kandavas K. Mīlenbaha vidusskolas pedagoģisko, zinātnisko un audzināšanas darbu;
iestāties par bērnu tiesību aizsardzību, drošību un veselību, vajadzībām un interesēm;
iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
sniegt materiālu, finansiālu palīdzību,lai paaugstinātu mācību un audzināšanas procesa līmeni un uzlabotu izglītības iestādes materiāltehnisko bāzi;
veicināt pieaugušo tālākizglītību
Telephone
+371 28331822
AUTO DITS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Rūmenes iela 3
Driving school activities (85.53, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26590513
AVISCO, SIA
Kandavas nov., Kandava, Dārza iela 10 - 1
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26393852
AZAIDS, L.Kalvas individuālais tirdzniecības uzņēmums
Kandavas nov., Kandava, Lielā iela 2
tirdzniecība
lauksaimniecības produktu ražošana, pārstrāde un realizācija
starpniecība
Telephone
+371 63131899
BALTDOMUS, SIA
Kandavas nov., Kandava, Kūrorta iela 1
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67611111
E-mail
info@baltdomus.lv
BALTFURU, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zemītes iela 6
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29992151
BALTIJAS TERMINĀLU BŪVNIEKS, SIA
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 12 - 42
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 27557777
BARON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Kandavas nov., Kandava, Sabiles iela 23
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 25969291
Bebrupe, Mednieku klubs
Kandavas nov., Kandava, Zīļu iela 7
Medību organizēšana;
Medību tradīciju izkopšana un attīstība;
Lauksaimniecības zemju pasargāšana no medījamo dzīvnieku postījumu nodarīšanas.
Telephone
+371 29444963