• en

Jaunpils novads

56° 43' 53.10984", 23° 0' 45.22176"

0-O, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Vienības"
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29127312
4D Balsts, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Veclauki, "Roņi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 22310257
7 BALLES
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Graudiņi"
Veicināt jaunās paaudzes radošo darbību lauku teritorijā, veidojot aktīvu, estētiski augstvērtīgu vidi, ievērojot dabas resursu saudzīgu un ilgtspējīgu izmantošanu;
Brīvā laika pavadīšanai, ietverot kultūras, sporta un atpūtas aktivitātes, paredzētās infrastruktūras izveidošana, attīstīšana un dzīves kvalitātes uzlabošana lauku teritorijā vietējiem iedzīvotājiem;
Veicināt vietējo kultūrvēsturisko un amatniecības tradīciju saglabāšanu un attīstīšanu;
Jaunu darba vietu veidošana un jaunās paaudzes iesaistīšana lauku teritorijas aktivizēšanā.
Telephone
+371 29211988
ACT.LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Struteles Putniņi"
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products (47.81, version 2.0) (Source: ZO.LV)
AIGARI, Zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Aigari"
augkopība un lopkopība
kokmateriālu sagatavošana
AIZLIEKŅI, Minčonoka zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Aizliekņi"
zemkopība
lopkopība
AIZSTRAUTI, Apses zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Saule, "Aizstrauti"
lauksaimniecībapašražotās produkcujas realizācija
AIZUPJI, Strautmanes Tukuma rajona zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Veclauki, "Aizupji"
zemkopībalopkopībaprodukcijas realizācija
AL Mežizstrāde, SIA
Jaunpils nov., Viesatu pag., Viesatas, "Dzintariņi" - 2
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
AMARUVI FOUNDATION
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Kristāli"
Organizēt psiholoģiskas palīdzības sniegšanu un sniegt psiholoģisku palīdzību bērniem, kam tā vajadzīga dažādu slimību vai citas traumatiskas pieredzes rezultātā;
informēt, izglītot un apmācīt vecākus, pedagogus un citas personas, lai tās spētu kompetenti palīdzēt bērniem, kam vajadzīga psiholoģiska palīdzība dažādu slimību vai citas traumatiskas pieredzes rezultātā.
informēt sabiedrību par to bērnu īpašajām vajadzībām, kuri slimo ar cukura diabētu, veicināt normatīvajos aktos noteiktā labuma reālu nodrošināšanu šiem bērniem. Organizēt likumdošanas iniciatīvas šo bērnu tiesību regulējuma ieviešanai un pilnveidošanai;
informēt sabiedrību, jo īpaši vecākus un pedagogus par ārstniecības un citas palīdzības iespējām bērniem, kuri slimo ar cukura diabētu, palīdzība Šo bērnu ārstniecības koordinēšanā;
organizēt ar cukura diabētu slimojošo bērnu socializācijas pasākumus, iesaistot arī viņu ģimenes un apkārtējos, lai veicinātu šo bērnu iekļaušanos sabiedrībā;
veicināt un nodrošināt ar cukura diabētu slimojošo bērnu aprūpes iespējas ārpus ģimenes, jo īpaši sekmējot attiecīgu speciālistu pieejamību skolās, pirmsskolas mācību iestādēs vai individuāli;
finansēt ar cukura diabētu slimojošu bērnu ārstēšanu sevišķi smagos gadījumos vai gadījumos, kad nav pieejami citi finansēšanas avoti, ja nodibinājuma un citu finansētāju līdzekļi kopumā ir pietiekami šādas ārstēšanās kursa pabeigšanai;
veikt pasākumus bērnu interešu aizstāvībai konkrētos tiesību aizskāruma gadījumos, sekmēt bērnu interesēm atbilstošas likumdošanas iniciatīvas;
veicināt labākās ārvalstu pieredzes pārņemšanu Latvijā bērnu interešu un tiesību aizsardzības jomā, jo īpaši bērniem, kuri slimo ar cukura diabētu.
Telephone
+371 29191433
AMATNIEKI, Amatnieka zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Amatnieki"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29471294
APSAUJAS, Neiļa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Apsaujas"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
APSĪTES, Neimaņa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Apsītes"
zemkopībalopkopībatirdzniecībadārzkopība
APŠKALNI, Tukuma rajona Viesatu pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Apškalni"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība
ARĀJI, Līdaka zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Arāji"
zemkopība
lopkopība
mežsaimniecība
tirdzniecība
ARĀJI, A.Metlas zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Arāji"
gaļas-piena ražošana
zemkopība
tirdzniecība
ARB TAKSI, IK
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Dravas"
AR.RASAS, SIA
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Pumpuri"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26417628
AUČI, Alkšņa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Auči"
zemkopībalopkopība
Auziņas, IK
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Strutele, "Auziņas"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: CSB)
AVOTIŅI, Nordena zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Struteles muiža, "Avotiņi"
zemkopībalopkopībatirdzniecība
Baltais laimeslācis
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Pils"
Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, vides, nacionālā dzīvesveida, saimnieciskās aktivitātes saglabāšanu un izkopšanu;
Stimulēt Latvijas iedzīvotāju saimniecisko aktivitāti esošos uzņēmumos un celt to efektivitāti;
Veicināt lauksaimniecības, zivsaimniecības, tūrisma, informācijas tehnoloģiju, pārtikas pārstrādes nozaru uzņēmumu attīstību;
Attīstīt Latvijas uzņēmumu eksporta iespējas;
Stimulēt uzņēmumu modernizāciju, pakalpojumu diversifikāciju un efektivitātes celšanu;
Veicināt inovāciju izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Veicināt informācijas izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Veicināt informācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanu tautsaimniecībā, kultūrā, mākslā, zinātnē, izglītībā, vides un dabas aizsardzībā;
Piedalīties kultūras, tūrisma, kultūras un sporta dzīves attīstīšanā un atbalstīšanā;
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, sadarboties ar valsts, pašvaldību, sabiedriskām, reliģiskām, saimnieciskām organizācijām un komercfirmām, biedrībām un nodibinājumiem, kā arī privātpersonām Latvijā un ārzemēs, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus un mērķdotācijas biedrības mērķu sasniegšanai;
Veicināt NVO sadarbību.
Telephone
+371 26340007
BALTBĀRŽI, Rasa zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Viesatu pag., "Baltbārži"
lopkopība
zemkopība
Baltic Touch, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Kārumnieki"
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26618741
E-mail
info@baltictouch.eu
BEĶERI, V.Didrihsones zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Veclauki, "Beķeri"
zemkopībalopkopība
BĒRZKALNI, Tukuma rajona Jaunpils pagasta zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Bērzkalni"
BĒRZKALNI, Sirica zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Saule, "Bērzkalni"
zemkopībalopkopībatirdzniecība
BIEDRĪBA TĒRCES
Jaunpils nov., Jaunpils pag., Leveste, "Tērces" - 16
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jaunpils novada, Jaunpils pagasts, Leveste "Tērces", koplietošanas telpu, kā arī zemesgabala, uz kura atrodas ēka, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju Telephone
+371 29456040
E-mail
terces@gsu.lv
BIOGROUP, SIA
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Jaunselgas"
Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores (47.72, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
BIRZES, Daukstes zemnieku saimniecība
Jaunpils nov., Jaunpils pag., "Birzes"
zemkopība
lopkopība
tirdzniecība