Ikšķiles novads, Ikšķile, Rīgas iela 175, LV-5052

Cancelled: 30.06.2021
56° 49' 7.4425558799999", 24° 32' 1.8965529600002"

Ogres nov., Ikšķile, Rīgas iela 175
Apvienot sabiedriskā labuma organizāciju, sociālo uzņēmumu, sabiedrības iniciatīvas un vecāku dibinātās skolas Latvijā;
Dalība likumdošanas izstrādē par sabiedriskā labuma organizāciju un sociālo uzņēmumu dibināto skolu darbību;
Sadarbība ar Latvijas Republikas un citu valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī nevalstiskajām organizācijām Biedrības mērķu sasniegšanai;
Biedru profesionālo interešu aizstāvēšana attiecībās ar citām fiziskajām un juridiskajām personām;
Informatīvo un konsultatīvo pakalpojumu sniegšana;
Ar izglītību saistīto alternatīvo un privāto mācību iestāžu darbinieku izglītošanās un kvalifikācijas paaugstināšanas jautājumu risināšana;
Izdevējdarbības ar alternatīvo un privāto izglītību saistību materiālu izdošanai;
Latvijas dabas un aizvēstures pētījumu veikšana un popularizēšana;
Latvijas etnogrāfiskā un kultūras mantojuma saglabāšana, kopšana un popularizēšana;
Ilgtspējīgas sabiedrības tautizglītības modeļa veidošana;
Izglītības iegūšanas pieejamības veicināšana;
Pilsoniskas sabiedrības veidošanas un attīstības veicināšana;
Latvijas vides un dabas aizsardzības ilgtspējīgā attīstībā veicināšana;
Latvijas izglītības sistēmas uzlabošanas pasākumu veicināšana un atbalstīšana, alternatīva izglītības modeļa izveide;
Sadarbības veicināšana un pieredzes apmaiņas organizēšana starp Latvijas mācību iestādēm, kurās tiek realizēts latviskas kultūras izglītības saturs;
Pedagogu, skolēnu, vecāku un citu atbalstītāju interešu pārstāvēšana organizējot lekcijas, kursus, praktiskās nodarbības, seminārus, nometnes, konferences, akcijas, pieredzes apmaiņas braucienus;
Reģionu, pašvaldību, kā arī valsts kultūras un izglītības dzīves atbalstīšana kopumā, organizējot un piedaloties dažāda veida pasākumos, labiekārtojot vidi, realizējot dažāda veida projektus;
Labdarības pasākumu un aktivitāšu atbalstīšana un organizēšana, kas veicina vietējās sabiedrības labklājības līmeņa celšanu un dzīves vides uzlabošanu;
Piedalīšanās vietējo un starptautisko organizāciju un institūciju izsludinātos projektos un konkursos, kā arī citos pasākumos Biedrības mērķu sasniegšanai;
Līdzdalība Latvijas novadu pasākumos, labdarības akcijās, projektu atbalstīšana;
Alternatīvu izglītības metožu, aktivitāšu, pakalpojumu izveides atbalstīšana un organizēšana, nodrošināt to ilgtspējīgu uzturēšanu, iesaistot šajos procesos vietējo sabiedrību;
Vietējās sabiedrības izglītošanas iespēju veicināšana, it īpaši to personu, kuras veic darbu ar bērniem un jaunatni;
Lietderīga un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju sekmēšana un attīstīšana ģimenēm, jauniešiem un bērniem;
Padziļinātas izpratnes veicināšana par cilvēka un vides mijiedarbību, videi draudzīgu dzīves veidu popularizēšana;
Atbalstošas vides radīšanas veicināšana, kas veicinātu dažādu bērnu un jauniešu aktīvu, personiski nozīmīgu līdzdalību mācīšanās procesā;
Vecāku aktīvas līdzdalības rosināšana bērnu izglītošanā;
Mūsdienīgu, zinātniski pamatotu prakšu pielietošanas sekmēšana formālajā un neformālajā mācību procesā, līdz ar to rosinot pārmaiņas izglītībā;
Citu pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgu aktivitāšu veikšana, kuras rada ilgstošu pozitīvu sociālo ietekmi.
Ogres nov., Ikšķile, Rīgas iela 175
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 29407780
Ogres nov., Ikšķile, Rīgas iela 175
Kvalitatīva un ilgstpējīgas sabiedrības modelim atbilstoša kopveseluma pieeja izglītībā, kur bērns, ģimene, skola un pedagogs ir vienota komanda ar kopīgiem mērķiem un uzdevumiem veiksmīgai personības pašrealizācijai;
veselīga un videi draudzīga dzīvesveida, padziļinātas izpratnes par cilvēka un vides mijiedarbību un klimata pārmaiņu darbības popularizēšana un veicināšana;
organizēt pilsoniskai sabiedrībai nozīmīgus pasākumus un iesaistīties projektos, kuri veido pozitīvu sociālo ietekmi ilgtermiņā gan skolas un tās kopienas cilvēkiem, gan novada un Latvijas mērogā;
radīt un uzturēt latviskajā dzīvesziņā balstītu kultūrvidi, caurvijot senču tradīcijas un mūsdienu kultūras daudzveidību;
veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo veselības un fiziskās formas
Ogres nov., Ikšķile, Rīgas iela 175
sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas, saskaņas un labklājības attīstības veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot:
sabiedrības izglītošanai;
sociālo pakalpojumu attīstībai;
sabiedrības veselības veicināšanai;
iedzīvotāju un institūciju līdzdalības paaugstināšanai sabiedrības dzīves norisēs
Ogres nov., Ikšķile, Rīgas iela 175
Sociālās palīdzības un aprūpes sniegšanas Latvijā dzīvojošiem pensionāriem, invalīdiem un maznodrošinātām personām, veicinot to savstarpējo saskarsmi, garīgo un izglītības attīstību un popularizējot sabiedrības vidū cilvēciskās vērtības.
Ikšķiles nov., Ikšķile, Rīgas iela 175
Terminated 23.01.2020
Other education n.e.c. (85.59, version 2.0) (Source: SRS)

Data source and license: Data of the State address register information system, open data license: Creative Commons Attribution