• en
Latvia

Aizkraukles novads, Aizkraukle, Gaismas iela

56° 36' 12.89664", 25° 15' 3.67092"

Aizkraukles vakara (maiņu) vidusskola
Aizkraukles nov., Aizkraukle, Gaismas iela 4A
Telephone
+37165121771
E-mail
vakarskola@gmail.com