• en

Aglonas novads, Aglonas pagasts, Aglona

56° 7' 35.38164", 27° 0' 52.55532"

1991. gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Savākt vēsturisko, vizuālo un cita veida informāciju par 1991.gada notikumu norisi, kuru nodot Barikāžu muzeja fondam;
2. Apzināt un apkopot ziņas par 1991.gada janvāra un augusta notikumu dalībniekiem Latgales reģionā;
3. Apkopot ziņas par notikumu dalībnieku materiālo stāvokli un sniegt nepieciešamo informāciju pašvaldībai, kuras teritorijā dzīvo barikāžu dalībnieks;
4. Popularizēt savākto materiālu masu informācijas līdzekļos un caur atsevišķiem Fonda izdevumiem;
5. Informēt valsts institūcijas par šo personu sociālo stāvokli un sniegt juridisko, morālo un materiālo atbalstu 1991.gada barikāžu notikumu dalībniekiem;
6. Atzīmēt, kopt un apzināt 1991.gada notikumu piemiņas vietas Latgales novados un pagastos;
7. Veicināt izstāžu organizēšanu par Latvijas brīvības notikumiem 1991.gadā;
8. Sadarboties ar izglītības, kultūras, pašvaldības iestādēm jauniešu patriotisma audzināšanā;
9. Organizēt piemiņas dienas sarīkojumus un aktīvi tajos piedalīties;
10. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu pilsoņu organizācijām, saņemt ziedojumus un dāvinājumus;
11. Sniegt priekšlikumus pašvaldības iestādēm par piemiņas vietu atzīmēšanu, sakopšanu un saglabāšanu;
12. Slēgt līgumus par konkrētu darbību veicināšanu ar pašvaldībām, organizācijām un privātpersonām;
13. Sadarboties ar Latvijas un citu zemju līdzīgām sabiedriskām organizācijām un fondiem, slēgt sadarbības līgumus;
14. Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju;
15. Veicināt cieņu pret vēsturiskajiem notikumiem, piedalīties starptautiskajos projektos un pieredzes apmaiņas programmās;
16. Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienību, Latvijas Ministriju un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības proigrammās.
Telephone
+371 29138031
Aglona-Fatima
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 1A - 22
attīstīt Aglonu kā starptautisku nozīmes svētvietu un ekumēnisku garīguma centru;sadarboties un apmainīties pieredzē ar Fatimas sanktuāriju Portugālē, Fatimas Dievmātes sanktuāriju Zakopānē Polijā, Vispasaules Fatimas apostulātu ASV;sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, sabiedriskām organizācijām, dažādu konfesiju reliģiskām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām, kā arī ar ārvalstu publiskajām un nevalstiskajām organizācijām, fondiem, uzņēmējsabiedrībām utt.;organizēt Latvijas un starptautiska mēroga pasākumus, tajā skaitā garīga satura konferences, seminārus un svētceļojumus;uzņemt kino un dokumentālās filmas par ētikas, morāles un garīgām vērtībām un to vietu mūsdienu sabiedrībā, kā arī veikt iespieddarbus;piedalīties sabiedrības morālajā un garīgajā audzināšanā;dibināt interešu klubus dažāda vecuma un tautību cilvēkiem;veicināt humānās palīdzības sniegšanu publiskā un privātā sektorā;organizēt labdarības pasākumus;brīvi izplatīt informāciju par savu darbību, izveidojot savus preses izdevumus vai izmantojot citus plašas saziņas līdzekļus;piedalīties Nodarbinātības Valsts aģentūras organizētajos pasākumos noteiktām mērķu personu grupām - bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti, darba vieta jauniešiem un citos pasākumos;saņemt dāvinājumus un ziedojumus no personām Latvijā un ārvalstīs, tai skaitā pārtikas produktu ar/bez akcīzes nodokļa Telephone
+371 29720811
aglona.net
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Kalna iela 12
Veicināt demokrātiskas sabiedrības veidošanos.
Veicināt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību un sabiedriskajās institūcijās.
Veicināt pilsonisko līdzdalību, tādējādi stiprinot tiesiskas un demokrātiskas valsts elementus.
Piedalīties procesos, kuriem jānodrošina sabiedrības interešu ievērošanu un sniegt sabiedrības locekļiem atbalstu to interešu aizstāvībai.
Veikt politisko procesu pētniecību un analīzi, izveidot informatīvo interneta mājas lapu.
Veikt pasākumus sabiedrības izglītošanā, savu tiesību apzināšanā.
Veicināt pieaugušo tālākizglītību, bērnu un jauniešu izglītojošo pasākumu organizēšanu, starpetniska dialoga veicināšanu.
Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu novada teritorijas attīstību.
Veicināt efektīvāku sadarbību un atbalstu starp novadu domēm un vietējiem tūrisma uzņēmējiem, daudzveidojot tūrisma piedāvājuma klāstu, piesaistot Eiropas Savienības fondu finanses.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai.
Piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās, atbalsts ģimenēm, sociālā riska grupu atbalsts un palīdzības sniegšana u.c.
Piedalīties vides aizsardzībā, sakopšanā, labiekārtošanā un tradīciju saglabāšanā.
Popularizēt novadu kultūras un vēstures mantojumus.
Izmantot novadu kultūras un vēstures mantojumu tūrisma produktu attīstībai, jaunu tūrisma produktu veidošanai un popularizēšanai, panākot to ekonomiski efektīvu izmantošanu tūrisma jomā.
Infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Tiesību aizsardzības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Labdarības pasākumu organizēšana un atbalsts.
Piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
Veikt informatīvo, dokumentālo u.c. veida video sižetu, raidījumu un filmu veidošanu par tēmām, kas nepieciešamas biedrības mērķu sasniegšanai un tās darbības atspoguļošanai.
Veidot novada vēstures video hronikas arhīvu.
Aglonas absolventi, Aglonas bazilikas jauktā kora Atbalsta biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Atbalstīt un veicināt kora darbību, sekmēt kultūras un muzikālās gaumes veidošanas izaugsmi;
radīt priekšnoteikumus bērnu, jauniešu un dažādu vecumu cilvēku personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai, integrācijai mūsdienu mainīgajā sabiedrībā;
veicināt jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēciskām vērtībām, augstu tikumības standartu ievērošanu, kas balstīti kristietības vērtībās;
atbalstīt esošo Latvijas vēstures un arhitektūras pieminekli - Aglonas Baziliku, kora piedalīšanos svētku dievkalpojumos, attīstīt un izkopt Katoļu baznīcas kora dziedāšanas tradīcijas, iesaistoties kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā;
sekmēt kora piedalīšanos Aglonas novada, Latgales, valsts mēroga rīkotajos pasākumos, Vispārējos Latviešu Dziesmu svētkos un skatēs;
popularizēt kora sniegumu gan Latvijā, gan ārzemēs, tādējādi ceļot Aglonas, novada, Latvijas prestižu;
organizatoriski un finansiāli atbalstīt kora darbību;
pilnveidot kora materiāli tehnisko bāzi;
iesaistīties starptautiskos konkursos, izglītības programmās, sekmēt kora vadītāju un dalībnieku tālāk izglītību nacionālos un starptautiskos semināros, festivālos;
iespēju robežās materiāli atbalstīt un radīt radoša darba iespējas bērniem un jauniešiem no maznodrošinātām, riska grupas ģimenēm, cilvēkiem ar invaliditāti vai veselības problēmām;
izdevējdarbības tiesību izmantošanai nošu, kā arī citu iespieddarbu izgatavošanai un izdošanai;
veicināt iedzīvotāju aktivitāti, savas dzīves vides uzlabošanai un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes pieaugumu lauku apvidū, organizējot lietderīgu un produ7ktīvu brīvā laika pavadīšanu, izglītojošos tematiskos kultūras pasākumus, radošās darbības un atpūtas nometnes, labdarības akcijas.
Telephone
+371 28698580
AGLONAS BAZILIKAS DRAUDZE
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas katoļu Baznīcas mācību, veicināt svētceļojumus uz starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā un sniegt ar tiem saistītos pakalpojumus
AGLONAS CAKULI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 4
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS)
Camping grounds, recreational vehicle parks and trailer parks (55.30, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26475335
+371 29194362
+371 29275701
E-mail
aglonascakuli@one.lv
aglonasalpi@inbox.lv
Aglonas Ceļmalas, IK
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Aglonas iela 10
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Aglonas doktorāts-S, SIA
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunaglonas iela 7
Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security (84.12, version 2.0) (Source: SRS)
General medical practice activities (86.21, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26409008
Aglonas novada ezeru apsaimniekotājs
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ezera iela 11
Makšķerēšanas kā aktīva un veselīga dzīvesveida popularizēšana;
ezeru apsaimniekošana;
zivju resursu aizsardzība un pavairošana;
licencētās makšķerēšanas un rūpnieciskās zvejas organizēšana;
makšķerēšanas tūrisma attīstība;
vides izglītības veicināšana.
Telephone
+371 28348740
Aglonas novada senioru biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
pensionāru sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana valsts un pašvaldību institūcijās un privātās organizācijās;
pensionāru garīgās un materiālās labklājības uzlabošana, kā arī sadzīves apstākļu uzlabošana;
labdarības pasākumu organizēšana, nepieciešamās palīdzības sniegšana vientuļiem un trūcīgiem pensionāriem;
tradīciju atjaunošana un turpināšana, kā arī aktīva iesaistīšanās novada kultūras dzīvē;
sadarbošanās ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
Telephone
+371 26105359
Aglonas novada vecāki izglītībai, Biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 2 - 3
Atbalstīt, veicināt un uzlabot kvalitāti pedagoģiskajā un audzināšanas darbā.
Saglabāt, pilnveidot un veicināt bērniem un jauniešiem iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību un radošu izaugsmi.
Dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā un veicināt ģimeņu aktīvāku iesaistīšanos bērnu izglītības interešu aizstāvībā, neatkarīgi no bērnu/skolēnu nacionālās, rasu, sociālās, reliģiskās un dzimumu piederības, kā arī neatkarīgi no viņu fiziskās un mentālās attīstības līmeņa.
Atbalstīt interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas.
Pilnveidot un atbalstīt Aglonas novadā karjerizglītības un profesionālās izglītības pasākumus.
Strādāt pie pirmskolas audzināšanas un izglītošanas metožu un iespēju diapazona paplašināšanas, radot alternatīvas mācību iespējas pirmsskolas un sākumskolas bērniem.
Iestāties par bērnu, jauniešu, skolotāju un vecāku tiesību aizsardzību, drošību un veselību, organizēt informatīvos pasākumus.
Piedalīties nometņu, koncertu un citu pasākumu organizēšanā, veicinot bērnu un jauniešu formālās izglītības attīstīšanu un pilnveidošanu, ar to saistīto pieredzes apmaiņas realizēšanu, starp līdzīgām organizācijām Latvijā un ārpus tās.
Atbalstīt Izglītības iestāžu saimniecisko darbību.
Piedalīties kultūras un sporta dzīves veicināšanā un atbalstīšanā.
Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistīt sponsoru un labvēļu ziedojumus, saņemt atbalstu un finansējumu Eiropas Savienības un citu fondu ietvaros biedrības mērķu sasniegšanai, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās.
Pilnveidot vidi izglītības telpu un pagalmu teritorijā, labiekārtošanas darbu organizācija, atbalsts un finansēšana.
Atbalstīt sabiedrisko un cita veida integrāciju.
Veicināt cieņu pret dažādām pasaules kultūrām, piedalīties starptautiskajos projektos, un pieredzes apmaiņas programmās.
AGNESE, Zemnieku saimniecība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Rēzeknes iela 6
lauksaimniecības produktu ražošana
APRES, Preiļu rajona Sargsjana individuālais uzņēmums
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 2-3
Other retail sale in specialized stores (52.48, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65315247
ARPA, Latvijas Republikas Preiļu rajona zemnieku kopdarbības sabiedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: AR2014)
Telephone
+371 65315441
+371 29509351
BroKapitāls, SIA
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunmuižas iela 18
CĪŠI GORDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 7
Manufacture of bread; manufacture of fresh pastry goods and cakes (10.71, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65323110
DEITILD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 2 - 2
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29476137
DEITILDE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 2 - 2
Renting and leasing of trucks (77.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29516113
Dienvidlatgales dabas parks, SIA
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Buying and selling of own real estate (68.10, version 2.0) (Source: AR2015)
Other amusement and recreation activities (93.29, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29106598
Dorbs i Zineiba, Aglonas novada biedrība
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Somersētas iela 34
1. Amatnieku, mājražotāju, tūrisma mazo un vidējo uzņēmēju atbalstīšana un popularizēšana;2. Latviska un latgaliskā dzīvesveida, valodas un kultūras vērtību atbalstīšana un popularizēšana;3. Latgalei tradicionālo amatu, nodarbju, kultūras un gastronomisko, arhitektūras tradīciju, folkloras vākšana, apkopošana, atbalstīšana, apmācība un popularizēšana;4. Aglonas novada publiska tēla veidošana un reklamēšana, suvenīru izgatavošana;5. Aglonas novada vēstures pētīšana, iespieddarbu sagatavošana, izdošana;6. Aglonas novada kultūrvēsturisko, piemiņas, dabas unikālo vietu pētīšana, saglabāšana, uzturēšana, starpetniskā dialoga veidošana;7. Aglonas novada muzeja veidošana un esošo muzeju atbalstīšana;8. Nodarbinātības veicināšana;9. Pašapziņas celšana, pašizglītošanās, tālākās izglītības iespēju paplašināšana;10. Sabiedrisko un reklāmas pasākumu organizēšana un atbalsts;11. Pieredzes apmaiņa, sadarbība ar reliģiskām, labdarības un citām organizācijām, iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai;12. Vietējā mēroga problēmu (iedzīvotāju sociālā atstumtība, bezdarbs, sociālo pakalpojumu nepieejamība, atkarības, ģimenes krīzes, darbs ar jauniešiem utt.) efektīva un inovatīva risināšana;13. dialoga veidošana starp valsts iestādēm, skolām un iedz;ivotājiem izglītības, kultūras un vides uzlabošanas, labiekārtošanas un nodarbinātības pasākumos;14. sociālās uzņēmējdarbības attīstība - izglītības pasākumi, prakses, uzņēmumu veidošana Telephone
+371 29907423
DSL-D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaudzemu iela 6 - 3
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29472155
DŪŠAI, SIA
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 7
Museums activities (91.02, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65323110
Eltex, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 1A - 23
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29794094
EUHARISTISKĀ JĒZUS MĀSU KONGREGĀCIJAS LATVIJAS PROVINCE
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Ciriša iela 8
Kristīgo principu īstenošana un garīgās dzīves veicināšana Telephone
+371 29387125
E-mail
sje_latvija@yahoo.com
FOTON-D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Jaunciema iela 8
Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies (46.61, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 25982559
Gūdu saimineiču bīdreiba
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 7
Latviešu goda tradīciju kopšana un popularizēšana, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
ēdienu recepšu saglabāšana, popularizēšana, publicēšana;
ēdienu gatavošanas paņēmienu, tradīciju saglabāšana un popularizēšana;
ēdienu gatavošanas amata prasmju nodošana jaunajām paaudzēm;
jauno amatnieku - pavāru, kulināru, pārtikas tehnologu atbalsts;
kursu, apmācību, semināru par ēdienu gatavošanas tradīcijām, paņēmieniem organizēšana;
ēdienu gatavošanas pieredzes apkopošana, popularizēšana;
pasākumu, saistītu ar ēdienu gatavošanu, organizēšana, tradīciju iedibināšana, saglabāšana;
pieredzes apmaiņa Biedrības mērķu sasniegšanas nodrošināšanai;
labdarība
Telephone
+371 26828049
Ideju strops
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Daugavpils iela 8
Motivētas, pašapzinīgas jaunās paaudzes veidošana;
bērnu un jauniešu iesaistīšana neformālās izglītības procesos;
sabiedrības labklājības un dzīves kvalitātes celšana;
lietderīgas un produktīvas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas veicināšana;
sadarbība ar bērnu un jauniešu biedrībām Latvijā un Eiropā;
bērnu un jauniešu veselīga dzīves veida veicināšana;
bērnu un jauniešu spēju un prasmju aktīvi iesaistīties sabiedriskajos procesos vietējā, valstiskā un starptautiskā līmenī attīstīšana;
bērnu un jauniešu nodrošināšana ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju;
sociālā riska grupu, bērnu un jauniešu ar funkcionāliem traucējumiem iekļaušana sabiedriskās, politiskās un ekonomiskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas vienaudžu vidū;
pilsoniskās sabiedrības veidošana.
Telephone
+371 26397873
Jaukto cīņu sporta klubs "THE LATGALIANS"
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Aloīza Broka iela 5 - 5
Cīņu sporta pieejamības un attīstības veicināšana Latvijas reģionos;
Veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšana sabiedrībā;
Iespēju nodrošināšana nodarboties ar jauktajām cīņām speciāli aprīkotās telpās, kur ir pieejams cīņām nepieciešamais inventārs;
Sabiedrības integrācija un saliedēšana;
Veicināt Latvijas jaukto cīņu sporta veiksmīgu integrāciju kopējās Eiropas struktūrās un apritē;
Sporta pasākumu un sacensību organizēšana gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem;
Kvalifikācijas paaugstināšanas semināru un apmācību organizēšana;
Agresijas mazināšana jauniešu vidū;
Sporta nometņu organizēšana.
Telephone
+371 25882069
Karaļa Kalna Fonds
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, "Karaļa kalns"
Organizēt Karaļa Kalna skulptūru parka izveidi;
nodrošināt Karaļa Kalna infrastruktūras attīstību;
veidot Karaļa Kalna parku kā tūrisma objektu un organizēt tūrismu Eiropas Savienības ietvaros.
Telephone
+371 29487988
KARĪNA A, IK
Aglonas nov., Aglonas pag., Aglona, Rēzeknes iela 6
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: CSB)