• lv

Auces novads


Auces dzīvnieku aizsardzības biedrība
Auces nov., Auce, Miera iela 4A - 4
1. Dzīvnieku īpašnieku atbildības palielināšana.2. Ielas dzīvnieku labklājības nodrošināšana un vairošanās samazināšana. Telefons
+371 22008369
Auces invalīdu biedrība
Auces nov., Auce, Miera iela 13
Nodrošināt invalīdiem iespējas piedalīties brīvā laika un sporta aktivitātēs;nodrošināt invalīdiem iespēju iekļauties kultūras dzīvē un līdzdarboties uz vienlīdzības principiem;aizstāvēt invalīdu sociālo un sadzīves vajadzību apmierināšanu atbilstoši LR likumdošanai;organizēt humānās palīdzības saņemšanu un izsniegšanu invalīdiem. Telefons
+371 63745954
Auces jauktais koris
Auces nov., Auce, Oskara Kalpaka iela 13
Attīstīt Latvijas kordziedāšanas mākslu un izkopt tās tradīcijas Auces novada iedzīvotāju vidū;piedalīties dziesmu svētkos, koru konkursos, festivālos, koru salidojumos, valsts svētku un Auces novada pasākumos, koncertos;reprezentēt Auces novadu sarīkojumos kā Latvijā, tā arī ārzemēs.
AUCES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Auce, Miera iela 29
Cita veida tīrīšanas darbības (81.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63745241
E-pasts
aucesnami@inbox.lv
Auces kristīgo sieviešu organizācija
Auces nov., Auce, Jelgavas iela 1A
Veicināt ģimenes garīgo, morālo un fizisko vērtību saglabāšanu un ģimeņu stiprināšanu. Telefons
+371 29493562
Auces latviešu biedrība
Auces nov., Auce, Miera iela 13
Kalpot sabiedrībai, uzlabot sabiedrības un tās atsevišķo indivīdu labklājību, garīgo un fizisko attīstību. Telefons
+371 26457930
AUCES MELIO, SIA
Auces nov., Auce, Brīvības iela 2
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26649955
AUCES MELIORATORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Auce, Brīvības iela 2
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67275221
Auces novada uzņēmēji
Auces nov., Auce, Jelgavas iela 9 - 2
1. Apvienot Auces novada uzņēmējus, lai kopīgi pārstāvētu to intereses, sakārtotu uzņēmējdarbības vidi un veicinātu Auces novada attīstību;2. Sniegt izglītojošu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējiem, sekmēt novada uzņēmēju profesionālo izaugsmi;3. Sadarboties ar citām organizācijām un iestādēm Biedrības mērķu sasniegšanai. Telefons
+371 26698049
AUCES PATĒRĒTĀJU BIEDRĪBA, Kooperatīvā sabiedrība
Auces nov., Auce, Raiņa iela 11
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 63745359
+371 29611840
Auces pensionāru biedrība
Auces nov., Auce, Zemgales iela 16B
Organizēt Auces apkārtnes pensionārus aktīvai sabiedriskai darbībai, to sociālekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšanai un uzlabot pensionāru dzīves kvalitāti;Sekmēt pensionāru interešu loka paplašināšanu, sniegt pensionāriem morālu un, iespēju robežās, praktisku atbalstu;Aizstāvēt pensionāru intereses visu līmeņu organizācijās, aktīvi sadarboties ar citām organizācijām Latvijā un ārpus tās;Veicināt invalīdu un vientuļo pensionāru integrāciju sabiedrībā, rosināt viņus aizstāvēt savas tiesības par cilvēka cienīgu dzīvi un atbalstīt Latvijas Pensionāru federācijas aktivitātes šajā virzienā;Sekmēt pensionāru izglītības un kultūras līmeņa celšanu, iesaistīt viņus tūrisma, veselības veicināšanas, sporta un aktīvās atpūtas pasākumos.
AUCES PILSĒTAS EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DZĪVĪBAS GAISMA"
Auces nov., Auce, Miera iela 24
Kalpot Dievam, lūdzot un slavējot;
veicināt evaņģēlija izplatību visā pasaulē;
palīdzēt cilvēkiem viņu garīgajās un fiziskajās vajadzībās;
rūpēties par bērnu un jauniešu kristīgu audzināšanu
AUCES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Auces nov., Auce, Bēnes iela 29
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Auces slimnīca, Auces pašvaldības SIA
Auces nov., Auce, Tehnikas iela 12
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63745067
+371 63745181
Auces vēstures mantojuma saglabāšanas un atbalsta biedrība
Auces nov., Auce, Raiņa iela 2 - 2
-Vākt, dokumentēt, saglabāt, pētīt, eksponēt un popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības;-Sekmēt to izmantošanu sabiedrības izglītošanai un kvalitatīvai brīvā laika pavadīšanai;-Līdzdarboties un atbalstīt projektus, kas veicina materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtību saglabāšanu mūsdienās;-Rīkot izglītojošus pasākumus, sekmēt sabiedrības patriotisko apziņu;-Projektu izstrādāšana un iesniegšana projektu konkursos Latvijas un ārvalstu, valsts un sabiedriskās institūcijās; sponsoru piesaistīšana un ziedojumu saņemšana; sadarbības partneru, mecenātu un to līdzekļu piesaistīšana projektu īstenošanā, Latvijas un Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaistes projektu izstrādāšana;-Līdzekļu piesaistīšana krājuma papildināšanai un saglabāšanai;-Sadarbības veicināšana ar Zemessardzes un Jaunsardzes vienībām, kā arī citām līdzīgām nevalstiskajām organizācijām;-Veikt saimniecisko un citas likumos atļautās darbības. Telefons
+371 29163852
AUCE-T, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Firma
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Stacijas iela 9
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29463226
Aucex, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Vecauces pag., Vecauce, Akadēmijas iela 5 - 12
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29359541
Ausma, Auces kultūrizglītības biedrība
Auces nov., Auce, Ausmas iela 3
Veidot pozitīvu Auces pilsētas tēlu;Veicināt un atbalstīt kultūrizglītības darbu;Saglabāt, papildināt un atjaunot kultūrvēsturiskās vērtības Aucē;Veicināt kultūras un izglītības iestāžu sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem;Sniegt iespēju saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un sevi pašapliecināt;Paaugstināt pašdarbības kolektīvu māksliniecisko līmeni, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un paplašinot darbošanās iespējas;Iesaistīt bērnus un jauniešus kultūrizglītojošos pasākumos, lai nodrošinātu paaudžu pēctecību un sadarbību;Veicināt jaunu tradīciju veidošanu un esošo popularizēšanu;Popularizēt kultūrizglītības darbu ārpus pilsētas un Latvijas robežām;Piesaistīt līdzekļus kultūrizglītības mērķu sasniegšanai, rīkojot dažādus masu pasākumus.Iesaistīt Biedrības aktivitātēs sociālā riska grupas (invalīdus, pensionārus, mazākumtautības, maznodrošinātos un nelabvēlīgās ģimenes), lai mazinātu sociālās atstumtības faktorus. Telefons
+371 29159059
AUSTRUMI, Bergmaņa zemnieku saimniecība
Auces nov., Īles pag., "Austrumi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
AUTO NOMUS, IK
Auces nov., Vītiņu pag., Vītiņi, Liepu iela 3A - 3
AV APSARDZE, SIA
Auces nov., Auce, Oskara Kalpaka iela 4 - 6
Personiskās drošības darbības (80.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28888166
AVA & Ž, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Auce, Varoņu iela 8A
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 26416490
AVERUM, SIA
Auces nov., Auce, Jelgavas iela 9 - 1
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26698049
AVIĶI, Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība
Auces nov., Vītiņu pag., "Aviķi"
Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana (10.89, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29404456
AVOTIŅI, Briņķa zemnieku saimniecība
Auces nov., Īles pag., "Avotiņi"
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
BALTIŅI, Verņa zemnieku saimniecība
Auces nov., Lielauces pag., "Baltiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29506113
BEMEBEL, SIA
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Jaunā iela 4
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26687027
BĒNE, Mednieku klubs
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Ezera iela 12A
Veicināt medību popularizēšanu, organizējot medības un citus pasākumus kluba biedriem, citiem mednieku kolektīviem un medniekiem.Medību organizēšanai slēgt līgumus ar zemes īpašniekiem un lietotājiem par medību tiesību lietošanu un nomu, veikt lietošanā vai nomā nodoto medību iecirkņu apsaimniekošanu. Veikt pasākumus mežaudžu pasargāšanā no dzīvnieku postījumiem.Nodrošināt medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu. Telefons
+371 29477358
Bēnes doktorāts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Centrālais laukums 3
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63758012
+371 29153919
BĒNES JŪSMA, Vladimira Usova individuālais uzņēmums
Auces nov., Bēnes pag., Bēne, Lauku iela 3
lauksaimniecības produktu iegāde, realizācijapārtikas un rūpniecības preču iepirkšana un realizācijasabiedriskā ēdināšanatirdzniecībamaksas pakalpojumibartera darījumistarpniecībaārējā ekonomiskā darbība Telefons
+371 63758300